جاي خالي بزرگان در استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جاي خالــي منصور پورحيــدري، ناصر حجازي و غالمحسين مظلومي اين روزها بيش از هميشه به چشم ميآيد. خيليها دليلش را نميدانند امــا بي دليل ياد اين مربيان بزرگ و با اخالق را زنده ميكنند و مدام در مورد ناصر و منصور مينويســند. دو نفري كه حداقل در مكتب استقالل كمتر كســي صاحب جايگاه آنها شــد. منصور پورحيدري و ناصر حجازي سالها در كنار استقالل بودند و تا وقتي بودند شايد كمتر كســي متوجه ميشد كه آنها چه نقش بزرگي در نقل و انتقاالت و اجراي قوانين و آرامش مربي داشــتند اما حاال بهتر ميتوان درك كرد كه آنها در استقالل چه ميكردهاند. ناصر و منصور اگر بودند چه در قامت مدير فني و چه در قامت سرپرست هرگز اجازه نميدادند فشــاري به مربي وارد شــود و بازيكني به تيم تحميل شود. اگر اين دو بودند بوقچيها حتي روي سكو و قلمرو خودشــان هم تاماالختيار نبودند چه برســد به زمين چمن و چه رســد به نيمكت مربيان. اگر غالمحســين مظلومي امروز بــود خيليها در اســتقالل با هم متحد بودند، خيليها آشــتي داده ميشدند و خيلي از موضوع گيريها حتي قبل از شــروع فصل شروع نشــده بود. جاي آنها واقعا خالي است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.