نيکبخت: کریمی ریسك بزرگی کرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

اگر 2-3 سال اخیر را کنار بگذاریم طی 10-15 سال قبلتر آن علیرضا نیکبخت واحدی بدون شک یکی از مهمترین سوژههای نقل و انتقاالت فوتبال ما بود که یک بار هم با رفتن به پرسپولیس لقب بمب نقل و انتقاالت را به خود اختصاص داد. او حاال دور از حواشی فوتبال به فعالیت در مدرسه فوتبالش مشغول است. اما اخبار چند تیم خاص را پیگیری میکند. استقالل و نفت تهران از جمله همان تیمها هستند. نیکبخت استقالل را قویتر از فصل قبل میداند و برخالف بعضیها که مدعیاند میانگین سنی تیم باال رفته چنین اعتقادی ندارد. او همچنین در خصوص حضور علی کریمی در نفت با اطمینان از موفقیتش صحبت میکند، اگرچه تصمیم جادوگر را ریسک بزرگی میداند.

شــما ســالها با علی کریمی همبازی بودی. او این روزها هدایت تیم نفت تهــران را برعهده گرفته اســت. تیمی که به نظر میرســد مشکالت مالی زیادی دارد.

مــن به علی تبريــك میگويم و اعتقاد دارم شــهامت زيادی داشــت كه مســووليت تيم نفت را قبول كرد. البته وقتی تصميم داری وارد عرصه مربيگری شــوی بايد از يك جا شــروع كنی و به نظرم علی كريمی ريسك بزرگی كرد.

به خاطر مشکالت مالی تیمش میگویی یا...

ببينيد من كه در اين تيم نيستم اما وقتی مصاحبهها و اخبار پيرامون نفت را میشــنوم و میبينم علی دايی هم به همين داليل در اين تيم اذيت شد به اين نتيجه میرســم كه علی كريمی ريسك بزرگــی كرد و قبول چنين مســووليتی شــهامت می خواهد كه من در كريمی سراغ دارم.

چقدر احتمال میدهی که موفق شود.

من صددرصــد مطمئنم كه علی نتيجه میگيرد. چون او آدمی نيست كه بیدليل دســت به ريســك بزند و حتما تمام جوانب كار را در نظر گرفته اســت. البته باشگاه هم بايد امكانات الزم را برای اين مهم فراهم كند.

تا امروز او بازیکنانی مثل پیام صادقیــان، حمید علیعســگری، فشنگچی ...و را جذب کرده است.

من فكــر میكنم علی با توجه به پولی كه باشگاه دارد بازيكن گرفته است. شــايد او نخواســته بازيكن گرانقيمتی را جــذب كند و آن وقت باشــگاه برای پرداخــت مطالباتش به مشــكل بخورد. البته اگر آنها به مشــكل نخورند در نيم فصل هم میتوانند با جذب چند بازيكن تيمشــان را برای جام باشگاههای آسيا آماده كنند. به هرحــال اين چند نفری هــم كه آمدند به اعتبار علی كريمی بود و اميدوارم شــرايط خوبــی برايش رقم بخورد تــا مثل دوران بازيگری در عرصه مربيگری هم بدرخشد.

اگر علی کریمی موفق نشود آن وقت ... من خيلــی خوشــبينم كه علی نتيجــه میگيرد و همانطــور كه گفتم او بــدون برنامه و تفكــر كاری را انجام نمیدهد.علی در آغاز راه مربيگری است و من صميمانه برايــش آرزوی موفقيت دارم.

امــا اســتقالل برخــالف نیم فصــل دوم لیگ قبل که دســت به جوانگرایــی زد و نتیجه گرفت دوباره سراغ مجتبی جباری و پژمان منتظری رفت.

به نظر من بايد به تفكرات سرمربی تيم احترام گذاشــت و هميشه در فصل نقل و انتقاالت اين بحثها وجود داشته كه چرا فالن مربی اين بازيكن را گرفت يا آن بازيكن را نگرفت. حتما منصوريان برای خودش داليلــی دارد. ضمن اينكه من بــا واژه بازيكن مســن كه بعضیها مطرح میكنند موافق نيستم. اين حرف ها هميشه وجود داشته اما بازيكن داخل زمين است كه توانايیهايش را به نمايش میگذارد.

چرا؟

برای اينكه متاســفانه فوتبال ما آنقدر خالی از ســتاره شــده كه حضور ستارههای چند سال پيش هم غنيمتی اســت. يك زمان ليگ ما پر از ستاره بود و در هر بازی تماشــاگران بارها از روی سكو نيمخيز میشدند اما االن ستارهای وجود نــدارد و بازيكنی نيســت كه به تنهايی نتيجه را تغيير دهد. ضمن اينكه به هر بازيكنی هم نمیتوان ستاره گفت. من فكر میكنــم اكثر بازيكنان ليگ در يك ســطح هستند و ما ديگر بازيكنی را نمیبينيم كه پا به توپ شده و چند نفر را دريبل كند.

بــه نظــرت اســتقالل موفق میشود؟

چرا موفق نشــود. آنها تا حدودی نفرات اصلیشــان را حفــظ كردهاند و با جــذب بازيكنان جديــد كاملتر هم شــدهاند. از طرفی هوادارانــی دارند كه هميشــه كنارشــان هســتند. تيم های بزرگ به آرامش نياز دارند و اگر اين مهم برای استقالل مهيا شود شانس موفقيت شان بيشتر هم می شود.

پس با توجه به نقل و انتقاالتی که صورت گرفته و جابهجاییهایی که تیمها داشتهاند باید منتظر لیگ جذابی باشیم.

واقعيــت را بخواهيــد مــن مثل ســال گذشــته پيگير نقــل و انتقاالت فوتبال نيستم و اخبارش را خيلی دنبال نمیكنم. متاســفانه ليگ ما فرسايشــی اســت و همين مســاله جذابيتش را كم كرده اســت. همين قانون تعداد بازيكن باالی 23 سال چقدر باعث بيرون ماندن بازيكنان شــده اســت. به نظــر من اگر بازيكنی شرايط جسمانیاش اجازه دهد در 40 سالگی هم میتواند بازی كند. من يك نمونه برای شما مثال بزنم. بفرمایید.

ما مهدی رجــبزاده را ببينيد، با همين شرايط خوب بدنی بازی میكند. من باز هم می گويم اگر بازيكنی شرايط بدنیاش خوب باشد ديگر سن يك عدد می شود.

شما تصمیم نداری وارد عرصه مربیگری شوی؟

من كارهای فوتبالــیام را دنبال میكنــم و در حال حاضر در مدرســه فوتبالم مشغولم و دور از حاشيه و هياهو كارم را انجــام میدهــم. شــما هم مرا میشناسيد كه اهل چاپلوسی و نشستن پشــت در اتاق اين رييــس و آن رييس برای گرفتن تيم نيستم. به هرحال روزی هــم نوبت به ما میرســد كه جدیتر از قبل مشغول به فعاليت شويم.

متاسفانه لیگ ما فرسایشی است و همین مساله جذابیتش را کم کرده است. همین قانون تعداد بازیکن باالی 23 سال چقدر باعث بیرون ماندن بازیکنان شده است. به نظر من اگر بازیکنی شرایط جسمانیاش اجازه دهد در 40 سالگی هم میتواند بازی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.