مومني: منتظرم چك استقالل خوزستان پاس شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي مومنــي، هافبك پيــكان به همراه ساير پيكانيها قراردادش را در هيأت فوتبال استان تهران ثبت كرده است.

او دربــاره تمرينات و اردوي آمادهســازي تيمش در اردوي كردان ميگويــد: «يكــي از تيمهايي بوديم كه كار را با قدرت شروع كرديم. در اين مدت چند بازي دوســتانه هم داشتيم كه كمك زيــادي به هماهنگي بازيكنان تيم كرد تا آقامجيد به خوبي نقاط ضعف و قوت تيم را شناسايي كند.»

بــا توجه به از دســت دادن چند بازيكن خوب، پيكان ميتواند نتايج فصل گذشــته را تكــرار كند؟ مومني در ايــن رابطه ميگويد: «يكــي از هدفهايي كــه دنبــال ميكنيم باالنشيني در جدول و به دست آوردن سهميه اســت كه به نظرم پيكان اين ظرفيت را دارد. به نظرم ميتواند در ليگ نتايج درخوري به دست آورد و يكي از باالنشينان باشد.»

مومنــي در مــورد مطالباتش از اســتقالل خوزستان و آمدن دوباره ويســي به اين تيم تأكيد ميكند: «منتظر هستيم تــا آخر اين مــاه ببينيم اين چك پاس ميشود يا نه اما اميدوارم پاس شــود تا بتوانيم بخشي از مطالبات خودمان را بگيريم.»

او همچنين به شرايط استقالل خوزستان اشــاره ميكند: «شرايط استقالل خوزستان با توجه به از دســت دادن خيلي از بازيكنانش سخت اســت اما قطعا حضور عبدا... ويسي و تفكراتي كه اين تيم را توانســت قهرمان كند به استقالل كمك خواهد كرد. تنها اميدم اين است كه بتواند موفق باشد و هواداران اين تيم خوشحال شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.