حداديفر: ميتوانيم جزو مدعيان باشيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قاســم حداديفــر هافبك تيم فوتبــال ذوبآهن دربــاره وضعيت تيمش و تفاوت آن با فصل گذشــته ميگويــد: «خوشــبختانه وضعيت خوبي داريم و اكثــر بازيكنان فصل قبل حفظ شدند. چند بازيكن خوب هم به تيم اضافه شدند كه اميدوارم امســال با حضور آنهــا بتوانيم نتايج خوبي بگيريم. بــه نظرم اين تيم در فصل جديد ميتواند در بين مدعيان قهرماني قرار بگيرد.»

او انتظــار دارد كــه مشــكالت ليگ نســبت به فصل گذشته كمتر شود: «بحث در اين رابطه زياد است اما مهمتريــن آنها هميــن حاميان مالی هســتند؛ آنهايي كه تيمداري و باشــگاهداري ميكننــد بايــد به تيمهايشــان كمك كننــد. به طور مثال سال گذشته تيمها با مشكالت مالي زيادي دست و پنجه نرم كردند و اگر اينطور نميشــد شــايد برخي تيمها در ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا و حتي در ليگ هم بهتر نتيجه ميگرفتند.

مســاله ديگــر دربــاره حضور نيافتن تماشاگران در ورزشگاههاست. زماني بود كه ذوبآهن خيلي طرفدار داشــت و خيليها بــراي حمايت از اين تيــم در اســتاديوم حضور پيدا ميكردند. البته اين مســاله از سال گذشته كمي بهتر و حضور هواداران بيشتر شــده اســت، ولي اميدوارم تماشاگران به ورزشــگاهها برگردند اما نكتهاي كه بايد بيشتر از هر چيز به آن توجه كرد حضــور ما در جام جهانــي و حمايت همه جانبه از تيم ملي اســت كه اين موضــوع منوط به برگــزاري يك ليــگ برتر خوب و حمايــت همه جانبه از باشــگاهها در اين رقابتهاســت كه تأثيرگذار خواهد بود.»

او مدعي است كه كيروش بايد به فعاليتش حتي بعد از جام جهاني در ايران ادامه دهد: «تيم ملي خيلي خوبي را در سالهاي حضور كيروش در ايران داشــتهايم و ايشــان براي فوتبال ما همه كار انجام داده اســت. البته تنها ايشان نبودهاند بلكه مردم، فدراســيون و بازيكنــان خيلي براي رسيدن به اين موفقيت تالش كردند. من معتقدم مانــدن آقاي كيروش در نهايت بــه صالح ايــران خواهد بود. اين مربي از نظر تغيير ســبك و تغيير نسل خيلي به فوتبال ما كمك كرد و فكر ميكنم در سالهاي آتي اين روند ادامه داشته باشد. اميدوارم ايشان بماند و ما بتوانيم جام جهاني خوبي را پشت ســر بگذاريم، بعد از آن هــم اميــدوارم در جــام ملتها بدرخشيم.» مصاحبه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.