ولسياني: سردار آزمون را ميشناسم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخــالف تصــور خيليها كه حضور مدافع گرجســتانی در تمرينات ذوبآهــن را بــه منظور شــركت در آزمايــش ميداننــد امــا باشــگاه ذوبآهن از حضور قطعي جورجي ولسياني در اين تيم خبر داده است.

او كه سابقه بازي در پســت مدافع مياني تيم ديناموتفليس را در كارنامه دارد درباره پيوستن به ذوبآهن ميگويد: « هفته پيش به اصفهان آمدم و تمرينــات ذوبآهن را از نزديك ديدم. همان روز با ســرمربي تيم هم صحبت كردم و متوجه اين نكته شدم كه فضاي مناسبي براي حضورم در ايران و ذوبآهن فراهم است. البته قبال گويا ســرمربي تيم براي تماشاي بازي من به گرجســتان ســفر كرده بودند كه اين نكته ارزشمندي است.» ولســياني همچنين تأكيد ميكند: «اكنون بسيار خوشحال هستم كه در اصفهان هســتم. اصفهان را شــهر زيبــا و خوبــي ديدم. من در بهترين تيم گرجستان بازي ميكردم و در ايــن تيــم موفــق شــدم جامهاي زيادي را به دســت بياورم. اكنون نيز تصــورم از حضور در ايــران، بــازي در يكي از بهترين تيمهــاي ايران و تالش بــراي موفقيتهاي بزرگ اســت. من تا حدودي فوتبــال ايران را ميشــناختم. تيم ايران جــزو اولين تيمهايي اســت كه به جام جهاني صعود كرده و از بين فوتباليســتهاي ايراني نيز ســردار آزمون را ميشناسم.»

او خطــاب به هــواداران ذوبآهن و مردم اصفهــان ميگويد: «من و ســاير همبازيانم در ذوبآهن اينجا هســتيم براي بيشترين تالش و اميدوارم بتوانيم بهترينها را به شــما هديه دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.