جاللي: اين نقل و انتقاالت طوالني هيچ توجيهي ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيد جاللي به دليل انتقادهايي كه نســبت به زمان برگزار شدن قرعهكشي ليگ برتر مطرح كرده بود، به كميته اخالق فراخوانده شده تا در اين رابطه توضيحات خود را ارائه دهد. ســرمربي پيكان اما با اين حال همچنــان از موضع خود كوتاه نيامــده و در اين رابطــه ميگويد: «من روي انتقاداتي كه انجام دادهام، هســتم و معتقدم بايد زودتر از اينها قرعهكشــي ليگ انجام ميشــد. در فوتبــال ما براي انجام بازي با كيفيــت همه از مربي تيم انتظار دارند اما كسي پيگير اين نيست كه چرا برنامهريزي مناسبي انجام نميشود. يك مربي بايد بتواند برنامهريزي مناسبي روي برنامه بازيهاي ليگ داشته باشد و بايد بداند كه چــه زماني بازي ميكند و چه زماني ميتواند استراحت داشته باشد. در حالي كه ما هنوز نميدانيم بايد با چه تيمهايي بــازي كنيم و در هفته چند بار بــازي داريم. از طرفي نقل و انتقاالت هم معضل ديگري شده و من تعجب ميكنم كه چطور از 4۱ ارديبهشت كه ليگ تمام شــد تا ۵۱ شــهريور اين نقل و انتقاالت ادامــه دارد. اين موضــوع هيچ توجيهي ندارد و قطعا اين مساله به كيفيت فوتبال لطمه ميزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.