نخعی: از شرايط تيم راضی هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد نخعی را اين فصل به عنوان سرمربی روی نيمكت تيم مس كرمان خواهيد ديد. نخعی به واســطه آشنايی با فضای فوتبال كرمان شايد بهترين گزينه برای هدايت مس باشــد. او درباره شــرايط تيمش میگويد: «خدا را شــكر در حال حاضر وضعيت تيم خوب اســت و در حال پشت سر گذاشتن اردوی 0۱ روزه بروجرد هســتيم. بازيكنان تيم از لحاظ آمادگی جسمانی در شرايط خوبی هســتند. بعد از بازگشت به كرمان بيشتر كارهای تاكتيكی را مرور میكنيم.»

نخعی با اشــاره به دو خريد جديدش میگويد: «قبال در پستهای دفاع و هافبك وسط مشكل داشــتيم ولی در حال حاضر خوشبختانه اين مشكل برطرف شــده و حميد عرفانی از ذوبآهن و مهرداد بايرامی از صبای قم به تيممان اضافه شدهاند.»

سرمربی مس كرمان قانون چند ســاله منع استفاده از بازيكن خارجی را تصميمی صحيح میداند: «نه تنها من، بلكه هر مربی داخلی دوســت دارد بازيكنان بااستعداد كشورش شكوفا شوند تا بازيكنان خارجی. من به شخصه از اين رويكرد فدراســيون اســتقبال میكنم. جامعه فوتبال ايران به زودی شــاهد عملكرد مفيد و با ارزش ناشــی از اين برنامهريزی صحيح فدراسيون خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.