هافبك ذوبآهن در آستانه جدایي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا عباســي هافبك جوان ذوبآهن كه در 3۱ بازي فصل گذشته به ميدان رفــت و ۵۱3 دقيقه هم در زمين حضور داشت و يك گل هم براي تيمش زد حاال در آســتانه جدايي از جمع اين تيم قــرار دارد. دليل اصلي اين اتفاق احتمالي توافق نكردن بر سر مسائل مالي است.

با توجه به اينكه عباسي هنوز بر سر مســائل مالي با باشگاه براي فصل جديد به توافق نرســيده در تمرينات حاضر نميشود.

البته او يك فصل ديگر با ذوبآهن قرارداد دارد و بازيكن رســمي باشگاه محسوب ميشود. با توجه به بندي در قرارداد او در خصوص مسائل مالي بايد با ذوبيها به توافق جديدي ميرســيد كه بعد از چند نشســت با سعيد آذري هنوز توافــق نكرده به همين خاطر در آستانه جدايي از باشگاه اصفهاني قرار گرفته است.

شماره 7۱ فصل گذشته ذوبآهن اگر تصميمش قطعي باشد بايد هرچه زودتــر رضايتنامهاش را بگيرد تا زمان كافي براي حضــور در تيم ديگری را داشته باشد.

البتــه جدايــي او در اين مقطع به لحاظ مالي ميتواند به نفع باشــگاه باشــد چرا كه در پايــان فصل جديد بازيكن آزاد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.