شکاري منتظر راي کميته انضباطي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات ذوبآهن با نظم خاصي زير نظر امير قلعهنويي در حال پيگيري است.

آنها مثــل تمام تيمها مشــغول جذب بازيكن هســتند و در اين ميان چند خارجي هم در تمرينات اين تيم حضور پيدا كردهاند.

هنــوز وضعيت يكــی دو بازيكن مشخص نشده كه رضا شكاري مهاجم تيم جوانــان يكي از آنها اســت. اين بازيكن از باشــگاه روســتوف روسيه پيشــنهاد دارد و بــراي انتقــال بايد رضايت باشگاهش را جلب كند.

احمــد فقيهــي معاون باشــگاه ذوبآهن در اين باره ميگويد: «جلسه خوبي ميان آقــاي آذري و وكيل اين بازيكن برگزار شــد و قرار است دكتر حســنزاده رييس كميتــه انضباطي تصميم ايــن كميتــه را در مورد اين پرونده اعالم كنند.

شــكاري فصل قبل در هفت بازي ۱2 دقيقه در زمين حضور داشــت. به نظر ميرســد او تصميم دارد مســير سردار آزمون را طي كند. شكاري بايد بداند فرصت بسيار خوبي در انتظارش اســت اما قبل از هر چيز بايد با رفتار حرفهاي رضايت باشــگاهش را بگيرد. ذوبيها سهشــنبه اين هفته به تهران ميآيند تا بازيكنان در ايفمارك، مركز پزشكي سازمان ليگ حاضر شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.