اگر الزم باشد به رسول هم تذكر ميدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از مشخص شدن تكليف مالكيت باشــگاه ماشينسازي، حســين خطيبي بهعنوان مديرعامل باشــگاه انتخاب شــده اســت. او حاال مديرعامل باشــگاهي است كه بــرادرش در آن ســرمربيگري ميكند و همين موضــوع اين ســوال را به وجود مــيآورد كه آيــا در صورتي كه رســول نتواند نتايج مدنظر را كسب كند، مديريت ميتواند برخورد الزم را با برادر خود داشته باشد؟

ايــن موضوعي اســت كه حســين خطيبي دربارهاش اينطور توضيح ميدهد: «رســول نه، هر كس ديگــري كه هدايت ماشينســازي را برعهده داشــته باشد اگر مشكلي در ســرمربيگري و هدايت تيم از او ببينــم قطعا به او گوشــزد خواهم كرد. وظيفه من بهعنوان مديرعامل رساندن تيم به موفقيت و حمايت از تيم ماشينســازي است، ســعي ميكنيم با برنامههاي كوتاه مــدت و بلند مدت اين تيــم را به اهداف بزرگــش برســانيم.» حســين خطيبــي دربــاره اينكه چطور بــه يكباره تصميم به مديرعاملي گرفته، ميگويد: «به مسووالن ماشينسازي گفته بودم نميتوانم بهعنوان مربي با آنهــا همكاري كنم چراكه تصميم داشــتم امســال خود هدايت يك تيم را برعهده بگيرم. دكتر شريعتزاده مديرعامل كارخانه ماشينسازي با بنده تماس گرفتند و گفتند كه ما تيم ماشينسازي را از هيات فوتبال و شــهرداري گرفتــه و بار ديگر با حمايــت اين تيــم قصد تيمــداري داريم و ميخواهيم شــما مديريت ايــن تيم را عهدهدار شويد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.