حالفي: از االن خودم را آقاي گل ميدانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجــم جنوبي فوتبال ايران پس از آقاي گلــي در ليگ يك عمان به ايران بازگشــت و با تماس مديران نساجي حدود 4۱ روز در اين تيم تمرين كرد ولي در هنــگام عقد قرارداد با مديران اين باشــگاه به توافق نرسيد تا در آستانه حضور در تيمــي ديگر قرار گيرد. ســعيد حالفی در اين باره ميگويد: «با تماس آقاي پاشــازاده تقريبا 4۱ روز در تمرينات نســاجي شركت كردم و به گواه همــه يكي از آمادهترين بازيكنان بودم كه در نهايت بر ســر مسائل مالي به توافق نرسيده و از اين تيم جدا شــدم. دوست دارم در جايي بازي كنم كــه حداقل به مخالفانم كه به دنبال محو شــدنم در فوتبال بودند بفهمانم كه خيلي شايستهام.» او انگيزههاي زيادي براي اين فصل دارد: «آنقدر انگيزه دارم كه از حاال خود را آقاي گل ميدانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.