سه بازيكن ليگ برتري در تيم هيات فوتبال قم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي تيم فوتسال هيات فوتبال قم با اشــاره به جدايي بازيكنان ليگ برتري فصل قبل از اين تيم ميگويد: «تنها سه بازيكن كه فصل گذشــته در تيم ياسين پيشرو قم و ليگ برتر بازي ميكردند در فصل جــاري در اين تيم كه با نام هيات فوتبال به ميدان ميرود، باقي ماندهاند. از ميان بازيكنان فصل قبل اين تيم محمد برزگر، محمد كرماني و مسعود عسگري در تيم باقي مانده ولي ســاير بازيكنان از تيم اميد انتخاب شدند.

علي شــريفي نيز از بازيكناني است كه ســابقه بازي در ليــگ برتر را دارد و در سال جاري در اين تيم بازي ميكند. تيم ما ســهميه جذب چهار بازيكن ليگ برتــري ديگر را دارد اما بــه دليل اينكه فاقد حامي مالي اســت قــادر به جذب بازيكنان مطرح نيســت. تعداد زيادي از بازيكنان اين تيــم مانند ناصر اطمينان، محســن شــنوفي، ميثم ايالنلو، محسن بخشي، هاشــم فرج زاده و مسعود ايازي به تيم آتليه طهران پيوستند.»

او با اشــاره به وضعيت فعلي تيمش ميگويد: «تيم هيات فوتبال قم سه روز مانده به مسابقات بسته شده و بازي اول مقابل گيتي پســند اصفهــان به خاطر مصوبه شوراي تامين لغو و در بازي هفته جاري نيز با نتيجه 2 بر صفر در برابر تيم شهروند ساري متوقف شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.