پيروزرام سرپرست ماشينسازي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد پيروزرام از داوران بينالمللي بازنشســته بهعنوان سرپرست تيم فوتبال ماشينســازي تبريز انتخاب شــد. پيروزرام سابقه سرپرستي در تيم فوتبال گســترش فوالد تبريز را در كارنامه دارد و امسال بهعنوان سرپرست تيم ماشينسازي فعاليت خواهد كرد. اين تيم از جام حذفي فصل آينده هم انصراف داده است. به گفته مالك باشگاه آنها براي حضوري مقتدرانه در ليگ يك و با توجه به اينكه زمان آمادهســازي پيش فصل را تا حدودي از دست دادهاند قرار بر اين شده امسال در مسابقات جام حذفي شركت نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.