حسین غريبي: فوالد حرفهاي زيادي براي گفتن دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ديــدار تداركاتي پارس جنوبي جم و بانانتس در ارمنســتان با تســاوي به پايان رســيد. شاگردان مهدي تارتار كه از روز چهارشنبه اردوي تداركاتي خود را در ارمنستان برپا كردهاند، عصر جمعه در نخســتين ديدار تداركاتي به مصاف بانانتس ارمنســتان رفتند كه در پايان اين مسابقه دو تيم به تساوي بدون گل رسيدند.

پــارس جنوبــي روز دوشــنبه در دومين ديدار تداركاتي خود با استقالل تهران ديدار ميكند. بازي پارس جنوبي جم مقابل بانانتس يــك ميهمان ويژه داشت. هاملت ميختاريان بازيكن ارمني كه ســابقه بازي در فوتبال ايران را دارد و در گهر دورود شاگرد مهدي تارتار بود به محل مسابقه رفت و با مربي سابقش ديدار كرد.

باشــگاه تراكتورسازي اجازه حضور علي طاهران هافبك جــوان خود را در اردوي تيم فوتبال اميد نداد.

با نظر اميرحسين پيرواني سرمربي تيم اميــد ايران علي طاهــران، مهدي محمديان و عــارف آقاســي 3 بازيكن تراكتورسازي به اردوي تيم اميد دعوت شدهاند.

از ايــن جمــع مهــدي محمديان و عــارف آقاســي در اردوي اميدهــا حضــور پيدا كردند اما با نظر ســرمربي تراكتورســازي علي طاهران در تمرينات تراكتورسازي ماند.

از بين 3 بازيكــن مليپوش اميد، يحيــي گلمحمــدي روي علي طاهران حســاب ويژهاي براي فصــل جديد باز كرده و بر همين اســاس اجازه حضور او در تيم اميد را نداد.

از ســوي ديگر كمبــود بازيكن در تراكتورسازي هم ســبب شده تا پديده فصل گذشــته اين تيم اجازه حضور در تمرينات اميدها را پيــدا نكند. با توجه به هشــدار فدراســيون فوتبــال براي همكاري باشــگاهها با تيم اميد احتمال دارد با طاهران برخورد انضباطي شــود كه در اين صورت شاهد چالش جديدي خواهيــم بود. پيش از اين هم ســايپا با حضور بازيكنان اميد مخالفت كرد كه در نهايت ايــن بازيكنان به اردوي تيم اميد اضافه شدند.

حسين غريبي دفاع چپ فصل گذشته شاهين بوشهر با قراردادي به مدت سه فصل به فوالد خوزستان پيوست. غريبي كه متولد مرداد ۵7 است، سابقه عضويت در تيمهاي نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگساالن شاهين بوشهر را در كارنامه خود دارد. غريبي بعد از امضاي قرارداد با فوالد خوزستان ميگويد: «هميشه از باشگاه فوالد خوزستان بهعنوان يكي از باشــگاههاي بازيكنساز ياد شده و بــا توجه به عالقه هميشــگيام به اين تيم و اســتان خوزســتان آرزو داشــتم خودم را اينطور به ســطح اول فوتبــال معرفي و مراحل پيشــرفت را طي كنم. به اعتقاد من خوزستان بوي فوتبال ميدهد و فوالد گل سرسبد باشــگاههاي فوتبال جنوب كشور اســت و با بازيكنان شاخصي كه در اختيار دارد ميتواند در ليگ برتر حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.» مدافع جديد فوالد خوزستان در رابطه با سابقه فوتبالياش هم ادامه ميدهــد: «فوتبالم را از رده نوجوانان تيم شاهين بوشهر آغاز كردم و در ليگهاي برتر ردههاي مختلف ســني تا رده اميدها تجربه پوشيدن پيراهن اين تيم را داشتم و فصل گذشته هم در 12 مسابقه ليگ دسته دوم به ميدان رفتم. بوشــهر شــباهتهاي زيادي به خوزســتان و اهــواز دارد و بنده مطمئنم هيچگونه احساس غربت در اينجا نميكنم. اميــدوارم در كنار ديگر بازيكنان تيم بتوانم يك فصل بســيار خوب در ليگ برتر داشته باشم و باعث خشنودي هواداران فوالد خوزستان شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.