شرايط ويژه تراكتور و قراردادهايي با صفرهاي ناقابل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محروميت باشگاه تراكتورسازي تبريز از دو پنجره نقل و انتقاالتي كه يكي از آنها ســپري شــده و هم اكنون دومي در حال سپري شدن است، باعث شده تا اين باشگاه براي بســتن تيمي در شــان نام خود تمام تالشــش را به كار گيرد تا بازيكنان بزرگ اين تيم قراردادشان را تمديد كنند. باشگاه تراكتورسازي در اين زمينه تا حدود زيادي موفــق عمل كــرد و به جز ســعيد آقايي، محمدرضا اخباري و خالد شفيعي موفق به تمديد قرارداد ساير بازيكنان فصل گذشته خود شــد اما در اين ميان يك مساله مهم وجود دارد كه پرداختن به آن بد نيست.

مبالغي كــه طي روزهاي اخيــر بهعنوان مبالــغ پرداختي بــه بازيكنان ايــن تيم جهت تمديد قرارداد با باشــگاه تراكتورســازي تبريز عنوان ميشــود مبالغي هســتند كه بعضا هيچ تناســبي با كيفيت بازيكن مــورد نظر ندارند. برخي شــايعات حاكي از آن اســت كه در اين شــرايط اكثر بازيكنان تراكتورسازي از فرصت به دست آمده اســتفاده كرده و مبالغي را براي تمديد قراردادشان درخواست كردهاند كه بسيار مبالغ هنگفتي اســت و باشــگاه نيز با توجه به شرايط ويژهاي كه دارد ناگزير به پذيرفتن اكثر اين پيشنهادات شده است.

البته تعداد زيادي از بازيكنان تراكتورسازي با مبالغــی معقول قراردادهاي خــود را تمديد كردهاند اما طبق شــنيدهها تعدادي از بازيكنان كه فصل گذشته حتي جزو نفرات تركيب اصلي تيم نيز نبودند، حاال رقم درخواستي شان براي تمديد، رقمهاي عجيب و غريبي است.

بــه نظر ميرســد در شــرايط فعلي تنها شفافســازي كامل مبلــغ قــرارداد بازيكنان ميتوانــد تفكيك كننــده رفتــار بازيكنان در مواجهــه با چنين معضلي باشــد كه باشــگاه تراكتورســازي در آن گرفتار شــده اســت. بي شــك در صــورت شفافســازي كامــل رقم قرارداد بازيكنان تيم تراكتورســازي از ســوي ســران باشــگاه كه مشــكالت ريز و درشتي را پشت ســر گذاشــته و پيشرو دارند، هواداران اين تيم كه ســرمايههاي اصلي آن هســتند به راحتي ميتواننــد با واقعيتهاي موجود روبهرو شــده و شخصيت واقعي ســتارههاي تيم خود را بشناســند. در اين نابســاماني عجيب و آزار دهنده بودند بازيكناني كــه قرارداد خود را در شــرايطي تمديد كردند كــه در صورت محروم نبودن تيم تراكتورســازي از حضــور در نقل و انتقاالت تابســتاني شــايد حتي نام شان جزو ليست بازيكنان مورد نظر سرمربي تيم نيز نبود و اگر هم بود رقم قراردادشان تفاوت بسياري با رقم مورد نظر امروزشــان داشت چرا كه در آن شرايط هيچ اجباري براي باشگاه وجود نداشت كه تحت هر شــرايطي قــرارداد بازيكنان خود را تمديد كند. نكته قابل تامل اينجاســت اكثر بازيكناني كه از آنها بدون اشاره به اسم شان ياد ميكنيم، پس از تمديد قرارداد با تراكتورسازي به گونهای صحبت كردنــد كه گويا براي تيم و هوادارانش از خود گذشتگي به خرج دادهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.