كمالوند: بعد از قرعهكشي لیگ بازي تداركاتي انجام میدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اردوي پرفشــار صنعت نفت آبادان در تركيه رو به پايان است و قرار است ايــن تيم پس از اردوي تركيه تمرينات آمادهســازي تيم را در تهران پيگيري كند. فراز كمالوند، ســرمربي صنعت نفت آبادان در اين شرايط درباره شرايط تيمش در اردوي تركيه و ميزان كســب آمادگــياش اينطور توضيح ميدهد: 11« روز در اردوي تركيــه در دو نوبــت صبح و بعدازظهــر به مرور تمرينات تاكتيكي و بدنسازي پرداختيم و در اين بين نيز سه بازي دوستانه با تيمهايي از روماني و سنگال داشتيم.» او از رضايتش از وضعيت بازيكنان ميگويد: «در كل از وضعيــت بازيكنان رضايت كامل دارم و شــرايط مطلوبي در تيم حاكم اســت. در حال حاضر بازيكنان به ۰۶ درصد ميزان آمادگي مورد نظر دســت يافتهاند، اين را هم بايد در نظر گرفت كه تيم ما هنوز از زير فشــار بدنســازي خارج نشده است.» كمالوند همچنين به برنامههاي بعدي تيمش اشاره ميكند: «روز دوشنبه هفته جاري يك تمرين پرفشار را در كنار ســواحل مديترانه انجام داده و ســپس تركيــه را به مقصد تهران ترك میكنيم.» او در خصوص برنامه تمريني تيمش پس از بازگشت به ايران، توضيح ميدهد: «پس از بازگشــت به كشــور نيز ســه روز به بازيكنان استراحت داده خواهد شــد و پس از آن، روز پنجشــنبه هفته جاري يــك اردوي پنج روزه را در تهران برگزار خواهيم كــرد. در اردويي كه در پايتخت برگزار خواهد شد دو يا ســه بازي تداركاتي براي تيم در نظر گرفته شــده و پــس از آن نيز در تاريخ 27 يــا 28 تيرماه، تمرينــات خود را در آبادان پيگيــري ميكنيم.» كمالوند همچنيــن ميگويد: «براي انتخاب و اعالم تيمهــاي مورد نظر براي برگزاري بازي تداركاتي منتظر قرعهكشــي ليگ برتر هســتيم تا پس از آن با توجه به برنامه بازيها حريفان تداركاتي خود را در تهران مشخص كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.