میثم بائو: يك میلیارد از باشگاهها طلبكارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميثم بائو، بازيكن سابق تيمهاي استقالل و پرسپوليس، چند روز پيش كه عازم يك ســفر خانوادگي بود، در فرودگاه متوجه شد كه ممنوع الخروج شــده است. او در همين رابطه توضيح ميدهد: «در فرودگاه متوجه شدم به خاطر بدهي مالياتي ممنوع الخروج هســتم و پيش خانوادهام شرمنده شدم. متاســفانه مبلغي نزديك به يك ميليارد از باشگاههاي استقالل، پرسپوليس، تراكتورسازي و نساجي طلبكار هستم كه نزديك به ۰1 سال از آن ميگذرد و عليرغــم اينكه حكم كميته انضباطي و اســتيناف را دارم اما هيچ ضمانت اجرايي براي دريافت آن ندارم و ۰۰1 ميليون ماليات اين پولهايي است كه من آن را نگرفتم و به خاطر آن ممنوع الخروج شــدم.» پيشكســوت باشگاه اســتقالل تأكيد ميكند: «االن باشــگاهها ميليارد، ميليارد پول رضايتنامه بازيكنان را ميدهند اما حاضر نيستند مطالبات ما را بدهند. از آخرين سالي كه در اســتقالل بودم و قهرمان شديم بيش از سيصد ميليون طلبكار هستم. آن سال بعضي از بازيكنان نورچشمي با ارتباطي كه با مديران باشگاه داشتند بي ســر و صدا پولهاي خود را ميگرفتند اما بازيكناني امثال من كه فقط با مديران سالم و عليك داشتيم و هيچ رفاقتي نداشتيم نميتوانستيم پولهاي خود را بگيريم. اين طلب من از استقالل مربوط به ۹ سال پيش است.»

بائــو درباره اينكه براي اعتراض به اين اتفاق چــه اقداماتي انجام داده، ميگويد: «براي اعتراض به اين موضوع به ســازمان ليگ و فدراسيون رفتم و شــكايت كردم. دست آخر آقاي ســاكت به من گفتند كه خودت ميداني و ما بيشــتر از اين نميتوانيم كاري بكنيم. رييــس كميته انضباطي هم در پاســخ من گفت كه ما فقط ميتوانيم راي بدهيم و اين فدراسيون است كه بايــد جلوي ثبت قرارداد و بــازي تيمهاي بدهكار را بگيرد. آقاي تاج هم كه گفتند ما اگر بخواهيم جلوي تيمهاي بدهكار را بگيريم بايد فوتبال را تعطيل كنيم. دست آخر هم به صحبتهاي من خنديدند.» بازيكن پيشين تيمهاي استقالل، پرسپوليس و تراكتورسازي تأكيد ميكند: «متاسفانه هيچ ضمانت اجرايي براي دريافــت مطالبات بازيكنان وجود ندارد و بازيكنان فوتبال بايد ماليــات پولي را پرداخت كنند كــه آن را نگرفته و نخواهند گرفت. االن من ۰۰1 ميليون بدهي مالياتي دارم و يك ميليارد از باشــگاههايي كه براي آنها بــازي كردم طلبكارم. اداره ماليات امروز مرا ممنوع الخروج كرده و البد فردا هــم اموالم را توقيف ميكند. آنها اهرم فشــار براي دريافت پولشــان دارند اما متاســفانه ما فوتباليســتها مظلوم هســتيم و هيچ ابزاري براي دريافت مطالباتمان نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.