اخباری با اجازه دايی به تهران برگشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجبور شــد راهــي اين تيــم نارنجيپوش تهراني شود.

اخباري بــه دليل حضور در تيم ملي، در روزهاي پاياني اردوي ســرعين به سايپا ملحق شــد اما در تمرينات حضور داشت و بعد از آن هــم قرار بود مثل ديگر بازيكنان به اردوي رامسر برود.

دروازهبان تيم ملي كشــورمان طبق برنامه جمعه به رامســر رفت تا همراه سايپا باشــد اما به دليل مصدوميت كهنه پايش نتوانســت تمرينات را ادامه دهد. به همين دليــل از علي دايي ســرمربي تيــم، اجازه گرفت و به تهران برگشــت تــا درمانش را در پايتخــت دنبال كند. محمدرضا اخباري در تراكتورســازي تبريز هــم چندين بار با مصدوميت بازي كرد كه همين مساله باعث شد به او فشــار زيادي وارد شود. به همين دليل اخباري ديگر نتوانســت تحمل كند و ترجيح داد اين فصل بــه جاي ادامه دادن با مصدوميــت، درمانــش را پيگيري كند. دروازهبان ســايپا تالش ميكند به شــروع ليگ هفدهم برســد. به همين دليل ترجيح داد از االن درمان خود را شروع كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.