ادامهتمريناتآبادانیها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنــان صنعتنفت آبادان پس از پايــان اردوي آمادهسازيشــان در تركيه 8۴ ساعت اســتراحت خواهند كرد. اعضای تيم صنعتنفت آبادان كه در شهر آنكاراي تركيه به سر ميبرند، ديروز راهي اســتانبول شدند تا دو روز پايانــي اردوي خــود را در اين شــهر بگذرانند. اعضاي تيم صنعتنفت آبادان تا دوشنبه شــب در استانبول خواهند بود و سپس پايتخت تركيه را به مقصد تهران تــرك خواهند كرد. بعد از پايان اين اردو، فــراز كمالوند قصد دارد 8۴ ســاعت به بازيكنانش استراحت بدهد. دور جديد تمرينات صنعتنفت از عصر پنجشنبه در تهران آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.