اردوي استقالل خوزستان به پايان رسید

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اولين اردوي خارج از اســتان تيم استقالل خوزستان ظهر ديروز به پايان رسيد. تيم استقالل خوزستان از ابتداي هفته گذشته براي برپايي اولين اردوي آمادهسازي عازم شــهركرد شده بود و سه بازي تداركاتي را انجام داد. اردوي آبيپوشان ظهر ديروز به پايان رسيد و استقالليها تا ســاعتي ديگر به سمت اهواز حركت ميكنند. شاگردان ويسي سهشــنبه هفته جاري بــراي انجام دو بازي تداركاتي با تيمهاي دســته اولي فجرسپاســي و برق جديد شيراز راهي استان فارس خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.