تيم مديربرنامهها هواداري كه فوتبال را متحد كرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك طرف ژرژ مندس پرتغالي و تيمش قرار گرفتهاند و در سوي ديگر، مينو رايوال با تيمش ايستاده. هر دو از بزرگترين مدير برنامهها در دنياي فوتبال هستند و مندس به خاطر همكارياش با كارلوس كيروش، برای ما نامآشناتر است. او هماني است كه به مناسبت ازدواجش يك جزيره در يونان از هموطن خود كريستيانو رونالدو هديه گرفت مندس تيمش را اينطور معرفي كرد: «دخئا، پپه، اوتامندي، سمدو، خامس، سانچس، سيلوا، ديماريا، كاستا و رونالدو با سرمربيگري ژوزه مورينيو. در تيم رايوال هم مارتين يول سرمربي است و دوناروما، آباته، دله آلي، مكسول، ماتيدي، مخيتاريان، لوكاكو، بالوتلي و ابراهيموويچ در تركيب قرار گرفتهاند.» هوادار 6 ساله ســاندرلند، دنياي فوتبال را به سوگ نشاند با رفتنش. البته پزشــكان از خيلــي وقت پيش به خانواده برادلي لووري گفته بودند كه سرطان او درمان ندارد و اين پسرك 6 ساله در نهايت تسليم شد. برادلي در دو ســالگي و از زمان رسانهاي شدن بيمارياش در بيشــتر بازيهاي ســاندرلند در ورزشــگاه خانگي اين تيم و گاه در مراســم شــروع بازيها حاضر ميشد و انواع كمكهــاي خيريه براي كمك به درمان او شــكل گرفت. ساندرلند حتي ديداري دوســتانه را براي لووري برگزار و تمام درآمدش از اين بازي را به خيريه مبارزه با ســرطان ايــن هوادار كوچك اهدا كرد. هيچ كدام از اين اقدامات اما براي زنده ماندن برادلي كافي نبود و او روز جمعه چشــم از جهان فرو بست. برادلــي لــووري حتي پيش از بازي برگشــت چلســي و ســاندرلند در فصل گذشــته ليگ برتر به زمين رفت و در حالي كه بازيكنان دو تيم به گرم كردن مشــغول بودند، به شكل نمادين يك ضربه پنالتي را وارد دروازه چلسي كرد. برادلــي در زندگي كوتاهش مفهومهاي بزرگ زندگي را به همــه ياد داد و حاال خانوادهاش هر روز پيامهاي همدردي اهالي فوتبال را دريافت ميكنند. از جرمين دفو- اسطوره بردلي- كه در كنفرانس مطبوعاتي اشك ريخت گرفته تا ســرخيو راموس و جرارد پيكه همه از الهامبخش بودن و قوي بودن اين كودك سرطاني سخن گفتند و حساب كاربري رسمي جام جهاني فيفا هم نوشت: «اين پســر بچه، قلب ميليونها هوادار را تســخير كرد و به همه فوتبال اتحاد بخشــيد. بهترين حرف را اما شــايد روزنامه ســاندرلند اگو زد كه روي جلدش نوشــت: «تنها يك برادلي لووري در دنيا وجود دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.