چپ پر پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رضا شــاهرودي ســال 137۲ به پرســپوليس آمد و يك دهه براي ايــن تيم بازي كرد. در اين يك دهه، شــاهرودي در ســه مقطع از پرســپوليس دور بود؛ يك ســال محروميت به خاطر شهرآورد 83، جدايي چهار ماهه به خاطر انتقال قرضي به آلتايازمير تركيه و يك دوره كوتاه كه به صورت قرضي در جام باشگاههاي آسيا براي داليان چين بازي كرد. بزرگترين حســرت او شــايد مصدوميتش پيش از اولين بازي ايران در جام جهاني 1998 فرانسه بود. محمد برزگر هم با درخشــش در تيمهاي بانك ملي و فجرسپاسي راهي پرسپوليس شــد و پنج فصل در ايــن تيم بازي كرد. برزگر بعــد از جام جهاني 1998 چند بار به تيمملي دعوت شد اما فقط ۲ بازي ملي انجام داد. او پس از جدايي از پرســپوليس راهي صنعتنفت آبادان شد. سپس مدتي را در تيمهاي شهرداري بندرعباس و تربيت يزد حضور داشت و از فوتبال خداحافظي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.