فوتباليستها و كودكان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مارك بارترا بازيكن اســپانيايي بوروسيادورتموند به ديدار كودكان ســرطاني رفــت.او حين تعطيالت تابســتاني با خانوادهاش به مركز درماني مخصوص كودكان سرطاني سر زد، براي چند ساعت با بيماران گپ زد و جوياي حال آنها شــد. بارترا در كنار عكسهايي كه از اين ديدار در صفحه شخصي خود در اينســتاگرام منتشر كرد، نوشت: «تجربه فوقالعادهاي بود. ما خيلي خوشــحاليم كه هر چند ناچيز، باعث خرســندي شما شديم. شــما كودكان جنگندههاي شجاعي هســتيد كه در تمام زندگيام با آنها آشنا شدهام. شــخصيت و انرژي كودكــي مثل آنا به مــا اين درس را ميدهد كه در زندگي ميتوان به هر چيزي رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.