500 هزار يورو كجا رفت؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رييس فعلي فدراســيون جهاني فوتبال با چالش مالي تازهاي روبهرو شــد. جيانی اينفانتينو البته از همان ابتــداي ورود به فيفا و زماني كه بهعنوان رييس اين نهاد معرفي شــد، چالشهاي مالي بســياري پيش رويش بود و حاال نشريه اشپيگل آلمان در گزارشي اعالم كرده اينفانتينو باز هم زير ذرهبين قرار گرفته اســت. اين نشريه ادعا كرده رييس سابق يوفا زمان مبارزه براي حضور در راس فدراسيون جهاني، يك ميليون يــورو از منابع اتحاديه فوتبال اروپا خرج كرده اســت. اينفانتينو قبال گفته كميتــه اجرايي يوفا ۰۰۵ هزار يورو براي انجام ســفر به مناطق مختلف جهان و انجام ديدارهاي لجســتيكي به او اختصاص داده اما محل خرج شدن نيم ميليون يوروي ديگر مشخص نيســت. منابع اشــپيگل در اتحاديه فوتبال اروپا گفتهاند كه رييس ســابق اين نهاد بايد نيم ميليون يورو را پــس بدهد چون اين پول در قالــب كمكهاي بالعوض قانوني نبوده امــا اينفانتينو تمايلي به اظهارنظر درباره اين موضوع ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.