از واليبال به فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آمريكا- كانادا (بازي ردهبندي) و برزيل- فرانســه (بازي فينال) در ليگ جهاني واليبال به ترتيب ســاعت 3:3۰ و 6:3۰ بامداد از شــبكه ورزش پخش ميشود. ساعت ۵1 و سپس 18:3۰ مسابقات تور دوچرخهسواري فرانســه- توردوفرانس- و در فاصله اين دو برنامه هم فرمول يك اتريش ســاعت 16:3۰ روي آنتن ميرود. بازي تيمهاي فوتبال انگليس- آلمان در مســابقات قهرماني زير 19 ســال اروپا را هم شــبكه ورزش ساعت ۰3:۰۲ پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.