كاوه بهمني: لقب كولینا را خیلي دوست دارم

معلمي را فداي داوري نميكنم / بیماری من را بي انگیزه نكرده

Iran Varzeshi - - فشار حامی مالی برای بازی سرخابیها با تركیب اصلی - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

بــدون اينكه او را بشناســي ظاهرش جلب توجه ميكند. بيشــتر بــه ياد كولينا ميافتي. از بچههاي قديمي نيســت و انگار شاگرد تازه وارد اين كالس است. شاگردي كــه قديمي ترها را به طرف خود كشــيده است. خيلي زود سوژه خبرنگاران و عكاسان ميشود.

امســال كالس داوري تغييرات زيادي كرده و ايــن چهره جديد در نوع خود قابل توجه اســت. صحبت از كاوه بهمني اســت داور 33 ســاله اهل كردســتان كه غير از حرفه معلمــي، داوري را هم انتخاب كرده و به قول خودش 16 ســال براي اين حرفه زحمت كشيده تا سرانجام امسال كامرانيفر مجوز ليگ برتري او را صادر كرده است.

چهــره متفاوت جــوان كردســتاني مشخص اســت كه فقط يك اراده آهني و انگيزه قوي او را تا تهران كشــانده اســت. بهمنــي از دي ماه ســال گذشــته متوجه بيمارياش شــد. همان زماني كه ســرفه امانــش را بريده بود و خودش شــايد فكر ميكرد كه ســرماخوردگی جزيي است اما عكس ريه او نشان داد كه تومورهاي بدخيم در ريهاش جا خوش كردهاند و ســرفههاي دائمــياش و كم كــردن وزن او بي دليل نبوده است.

دليل ظاهر امــروز او هم وجود همان تومورها و شــيمي درماني اســت. اما كاوه بهمني آمده بگويد هيچ چيز جلودار او براي رســيدن به آرزوهايش نيســت و به نوعي پرچم ايــن كمك داور براي هميشــه باال است. كاوه ميخواهد نشان دهد متخصص گرفتن آفسايدهاي زندگي است و پرچم او جلوي هر نقطه ضعفي باال ميرود.

با ايــن پيش زمينه به ســراغ بهمني ميرويم شــخصي كه لقب كولينا را خيلي دوســت دارد و قرار اســت در ليگ برتر او را با همين لقب بشناســند. خودتان را براي مخاطبان فوتبال بيشتر معرفي كنيد. از چه سالي داوري را شروع كرديد و چطور امسال به ليگ برتر راه يافتيد؟

بهمني در پاسخ ميگويد: «از سال 80 با حضور در ليگ دســته سه كارم را شروع كردم و بعد از 16 سال قضاوت امسال ليگ برتري شــدم.» چرا زودتر به ليگ برتر راه پيدا نكرديد؟ اين داور در پاســخ ميگويد: «از سال 92 در كالسهاي ليگ يك شركت كــردم و در بازيهاي زيــادي هم حضور داشتم اما يكسري از عوامل دست به دست هم داد تا من تازه ليگ برتري شــوم. فصل پيش هم من كانديــدا بودم اما از نيمفصل دوم متوجه بيماريام شدم و درگير درمان بيماريام بودم. امســال هم آقاي كامراني فر به من لطف داشــتند، با من چندين بار تماس گرفتند و در ابتدا خواســتند كه در قهرماني پــارس جم حضور پيــدا كنم اما نتوانســتم به دليل بيماريام بــروم اما در فينال جام حذفي حضور پيدا كردم و دراين بازي آقاي كامرانيفر گفتند كه امســال به ليگ برتر دعوت ميشوي.»

بيماري شــما از ناحيه ريه اســت. با توجه به چنين مشــكلي ميتوانيد در ليگ برتر حضور داشــته باشــيد ؟ بهمني پاسخ ميدهد: «ورزشــكار المپيك بــا يك ريه قهرمان شد. من با اين مساله مشكل ندارم.» اما مثل اينكه به دليل همين مشــكلي كه داريد نتوانستيد در آزمايش شركت كنيد؟ داور كردســتاني در اين باره اينطور توضيح ميدهد: «من دو هفته پيش شيمي درماني كردم و وقتي شــيمي درمانــي ميكني به دليل عوارضي كه دارد نميتواني در چنين آزمايشهايي شــركت كني به همين دليل من دو ماه ديگر آزمايش ميدهم.» با توجه به ظاهر جديدي كه داريد بيشــتر شــبيه كولينا شديد. لقب كوليناي ايران را دوست داريد؟ بهمني در پاسخ ميگويد: «اين لطف شما اســت مگر ميشود داوري از اين لقب بدش بيايد. البته ايشــان داور بودند و من كمك داور هســتم. من هم براثر يك اتفاق كمك داور شــدم وگرنه داور بودم و سوت ميزدم.»

پزشــكان اجــازه قضــاوت به شــما ميدهنــد. منافاتي با بيماري شــما ندارد؟ بهمني پاســخ ميدهد: 2« هفته پيش كه رفتم مطب، دكترم گفت 90 درصد مشكل من حل شده و به خوبي از پس اين بيماري بدخيم برآمدم و فكر نكنم مشــكلي از اين بابت باشد.»

غيــر از داوري چــه كار ميكنيــد و شغل اول شــما چيست؟ اين داور در پاسخ ميگويد: «من معلم هستم. با بچههاي پاك و بي ريا ســر و كار دارم و به شدت هم آنها رادوست دارم.»

برخــورد شــاگردان شــما با مســاله بيماريتــان چه بود؟ بهمنــي در اين باره اينطــور توضيــح ميدهد: «زمســتان بود وقتي اولين دوره شيمي درمانيام را پشت سر گذاشتم با كاله پشــمي مدرسه رفتم. شــاگردانم يك صدا من را تشويق كردند. بايد بگويم در اين مدت دوستانم در آموزش و پرورش، خانــواده عزيزم، جامعه داوري و شاگردانم لطف زيادي به من داشتند. آقاي كامرانيفــر كه خيلي به من لطف داشــت. مسووالن هيات فوتبال كردستان، دپارتمان و كميته داوران اين استان هم همينطور.»

اگر قرار باشد بين داوري و معلمي يكي را انتخاب كنيــد كدام را انتخاب ميكنيد؟ بهمني پاسخ ميدهد: «سوال خيلي سختي كرديد اما مــن هيچ كدام را قرباني ديگري نميكنم. نميتوانم يك كدام را انتخاب كنم.»

در حــال حاضــر شــرايط روحي تان چطور است؟ بهمني پاسخ ميدهد: «عالي، در ابتدا ناراحت بودم اما به كمك اطرافيانم االن عالي هســتم. من هيچ وقت به خاطر اين بيماري به خدا نگفتم چرا؟ راضيام به رضاي او.»

برخورد داورها با شما در كالس چطور بــود؟ ايــن داور در اين ارتبــاط ميگويد: «عالي بود. غافلگيــرم كردند و از همه آنها سپاســگزارم. حضــور در كالسهايــي كه داوران بزرگ درآن شــركت داشتند باعث افتخار بود.»

فكر ميكنــي در فصل هفدهم بتوانيد در ورزشــگاه آزادي قضاوتي داشته باشيد؟ بهمني پاســخ ميدهد: «قطعا ميتوانم. من دو ماه ديگر آزمايش ميدهم و با انگيزه باال به ليگ برميگردم تا جزو بهترينها باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.