آب معدني وارداتي

Iran Varzeshi - - فشار حامی مالی برای بازی سرخابیها با تركیب اصلی - سعيد آقايي ‪Saeed Aghaee‬

ســرور جباروف بدل به يك معادله پيچيده و غيرقابل درك در فوتبال ايران شــده اســت. حكايت كوزه و آبي كه در آن به حد وفور يافت ميشود اما در اين سرزمين ياد گرفتهايم كه كوزه را رها كنيم و به دنبال وارد كردن آب معدني خارجي با كيفيتي نامعلوم باشــيم كه روي آن برچسب چند صد دالري خورده.

هافبك ازبكستاني حاال بدل به متاع داغ بازار شــده كه تيمها مدتها بر سر آن جنگي نهان و آشــكار را آغاز كردهاند. هافبكي كه در سرزميني بدل به يك ستاره داغ شده كه در بازارش حداقل 20 نمونه باكيفيتتر و بهتر از آن يافت ميشوند و كنايه آميز اينكه يك سوم و يك چهارم او قيمت دارند. جباروف با 35 سال ســن در بازار فوتبال ايران مشتري دارد در حاليكه در بازار جهاني اين سن مترادف با بازنشستگي است و هيچ باشــگاهي بله، دقيقا هيچ باشگاهي حاضر نميشود روي يك كاالي از رده خارج كه تاريخ مصرف آن مدتهاست به پايان رسيده، سرمايه گذاري كند. آنچه بيشتر شبيه حيف و ميل سرمايه و قمار سراسر باخت روي يك اسب بازنده است.

ســرور جباروف كاپيتان ســابق تيم ملي ازبكســتان حتي در روزهاي اوجش كه در ميانه ميدان ازبكها تركتازي ميكرد و ميدرخشيد و البته بوسه بر توپ طالي آسيا زد، با هافبكهاي ممتــاز و مليپوش فوتبال ايران قابل قياس نبود و فاصله كيلومتري داشــت. جباروف نه كيفيت و تواناييهاي يكي مثل كريم باقري را داشــت و نه هوش و ذكاوت امثال مجتبي جباري و محرم نويدكيا و نه حتي قدرت و جســارت و ثبات آندو تيموريان و جواد نكونام را. او در خوشبينانهترين حالت هم اندازه هافبكهاي متوسط فوتبال ايران بود كه كمتر رنگ پيراهن تيم ملي را ديدند اما اين ستاره بنا به جبر جغرافيايي حكم پادشاهي يك چشم در سرزمين كورها را داشت كه كيفيت متوســطش در فوتبال درجه دومي مثل ازبكســتان به شــدت نمود پيدا ميكرد و توي چشمها ميآمد. حاال اين هافبك متوســط كه مهمترين ويژگي فنياش نــه توانمنديهاي فني بود و نه انگارههاي ذهني و تنها به مدد قدرت جســماني و فيزيك قابل توجه برجســته ميشد، در پيرانه ســري به ايران آمده و قراردادي گزاف با او بسته شــده كه بي ترديد اگر نگوييم باالترين، يكي از باالترين قراردادهاي عمرش محسوب ميشود!

كنايه آميز اينكه او اين قرارداد را با استقالل يكي از بزرگترين و بهترين تيمهاي ايران و آسيا بســته، تيمي كه تمامي هافبكهايش چه در فصل پيش و چه در فصل آتي از جباروف يك ســر و گردن باالترند! سياهه هافبكهاي اســتقالل در فصل جاري حسابي پر و پيمان و پر مالط است؛ از جباري، شــجاعيان و ابراهيمي گرفته تا چشمي، اســماعيلي، نورافكن و حتي باقري. هر كدام از اين بازيكنان در قياس با اين ازبك 35 ساله شــرايط بهتري دارند اما آبيها بعد از يك تعقيب و گريز طوالني ســرانجام با مبلغ گزاف 500 هزار دالر او را به چنگ آوردهاند و عجيب آنكه بابت اين قرارداد گزاف و اين خريد پرابهام و سراسر هزينه پز ميدهند!

استقالل در نيمفصل به واسطه قانون فيفا از عدم جذب جباروف سود فراواني برد و در غياب اين هافبك پا به سن گذشته ستارههايي مثل نورافكن و اسماعيلي فرصت ابراز وجود و درخشش را يافتند اما بعد از اين تجربه گرانبها آبيها دوباره ســراغ همان گزينه قديمي رفتهاند تا باز هم از يك سوراخ گزيده شوند و دوباره سوخت بدهند.

دالرهاي بيزباني كه فصل پيش به حساب جباروف ريخته شد و در فصل جاري نيز قرار است به حساب او واريز شود، ميتوانست جاي بهتري هزينه شود. استقالل بيش از جباروف و هر ستاره وارداتي ديگري به اين دالرهاي بي زبان نياز مبرم دارد. تيمي كه كمپ اختصاصياش هنوز نيمه كاره است و تصاوير اتاقهاي محقر آن مايه تاســف و دستمايه نقد رسانهها شده و تيمي كه هنوز براي يك زمين تمرين مناســب در طول فصل خانه به دوش اســت و التماس اين و آن را ميكند، بيش از جباروف و امثال جباروف به اين دالرها نياز دارد. تيمي كه نميتواند جوانهاي بااستعداد آكادمياش را سر و سامان دهد و براي آنها يك خوابگاه معمولي با امكانات اوليه مهيا كند، بيش از جباروف و امثال جباروف به اين دالرها محتاج است. دالرهايي كه در بدترين حالت و بديهيترين شرايط حتي ميتواند بخشي از قراردادهاي عقب افتاده وطنيها را پاس كند تا كار به گروكشي و تعطيلی تمرين در روزهای حساس فصل نكشد.

خريد جباروف و مانور روي آن نشانه بارزي از كمتجربگی فنی تيمي است كه هنوز نيازهاي اوليــه و بديهي تيمش را نميدانــد و همه آمال و آرزوهــاي خود را در خريد بازيكن پا به ســن گذاشتهای مثل جباروف خالصه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.