خاكپور: فریاد بزنیم، اتفاقي ميافتد؟

Iran Varzeshi - - فشار حامی مالی برای بازی سرخابیها با تركیب اصلی -

موضع كــيروش عليه عليرضا اســدي و پس از آن اخــراج دبير كل از فدراسيون فوتبال انتقادهاي فراواني را به دنبال داشت. پيشكسوتها و مربيان ايراني از اين تصميم فدراســيون شــوكه شدند و صحبتهايي در رابطه با نقد آن انجام دادند.

محمد خاكپــور، كاپيتان ســابق تيم ملي و ســرمربي اســبق تيم اميد درباره اتفاقهاي اخير ميگويد: «من در فوتبال شــغلي ندارم كه در اين باره حرف بزنم. فقط بهعنوان يك هموطن صحبت ميكنم. من اصال از كيروش ناراحت نيســتم چون او را در هيــچ زمينهاي مقصــر نميدانم. از افرادي دلگيرم كه از كيروش حمايت ميكنند و هموطن خود را ميزنند. اين مرا ناراحت ميكند. متاســفانه عدهاي دست به قلم و داراي تريبون هم هستند كه حق را به حق دار نميدهنــد. حاال ما هزار بار هم فرياد بزنيم، آيا اتفاقي ميافتد؟ در نهايت هم ما وطن فروش و خائن ميشويم و كيروش باغيرت.» خاكپــور صحبتهايش را اينگونه ادامه ميدهد: «آنهايي كه از كيروش حمايت ميكنند، آنگونه كه ميخواهند اذهان عمومي را هدايت ميكنند. مردم هم احساساتي هستند و ساده انديش. آن نوشتههايي را كه در برخي رســانهها منتشر ميشود باور ميكنند. مردم از بطن كار و پشت پردهها آگاه نيســتند و البته تقصيري هم ندارند. آقاي كيروش 50 ســال اســت كه نميخواهد در ايران بمانــد. او ميرود و يك مربي ديگر ميآيد. اگر افراد از او منفعتي داشــته باشند حمايتش ميكنند و در غير اين صورت نه. درد جامعه ما همين اســت. همه دنبال منافع شخصي هستند. اگر منافع شان تامين شود ديگر كاري ندارند چه باليي ســر ديگري ميآيد. آقايان تاج، كفاشيان و بقيه در ظاهر همه كاره فدراسيون فوتبال هستند اما در باطن نه. اگر كارهاي بودند هرگز هموطن خود را فداي منافع شــخصي، پســت و صندلي نميكردند. آن هم بي دليل و به خاطر حرف فردي ديگر.» خاكپور تماشاچي بودن را يكي از مشكالت فوتبال ايران ميداند: «بحث تماشاچي بودن به يك مشكل فرهنگي، نه تنهــا در فوتبال كه در جامعه بدل شــده. جايي كه بايد به كســي كمك كنيم، كمك نميكنيم و ميايســتيم و تماشــا ميكنيم. متاسفانه من 16 ماه با فدراســيون فوتبال كار كردم و مجبور شــدم درگير كار با تيم اميد باشم. از نزديك ديدم كه در فدراسيون چه خبر است. عدهاي به خاطر منافع خودشان نشستهاند و هر توهيني را ميشنوند. توهين به همكار، هموطن و دوست. اين عده هر سمتي كه باد بوزد حضور دارند. حاال هم سمت كيروش ايستاده اند، چون آنطــرف باد قويتر ميوزد.» به اعتقاد خاكپور نوبت رييس فدراســيون هم ميرســد: «وقتي كيروش اينقدر تاثير دارد و با يك پســت در فيسبوك دبير را تغيير ميدهد، اين قدرت را دارد تا اركان ديگري از فدراســيون را هم اخراج كند. آقايان هم از اين قدرت خبر دارند و به همين دليل احساس خطر ميكنند. احساس خطر از اين جهت كه شايد فردا نوبت آنها هم برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.