ابهام در سفر آزمون به فرانسه

Iran Varzeshi - - فشار حامی مالی برای بازی سرخابیها با تركیب اصلی -

يكي از رســانههاي روسيه مدعي شد كه باشگاه اسپارتاك مسكو مشتري جديد مهاجم ايراني روستوف است.

به گــزارش ســايت اس وي پرس روســيه، باشــگاه اســپارتاك مســكو تحركات خــود را براي جذب ســردار آزمون، مهاجم ايراني روســتوف انجام داده اســت. اســپارتاك با اين كار وارد معركه بزرگي بــراي جذب اين مهاجم ايراني شد.

عالوه بر اسپارتاك شنيده ميشود باشگاههای بشــيكتاش تركيه و التزيو ايتاليا به دنبال ســردار هستند ولي در شــرايط كنوني آزمون در آزمايشهاي پزشــكي روبين كازان حضور پيدا كرده و حتي براي روبين كازان در يك ديدار تداركاتي به ميدان رفته است.

البته منابع وابسته به باشگاه التزيو ايتاليا معتقدند اين تيم همچنان دنبال جذب مهاجم ايراني روســتوف اســت. اين منبع ايتاليايي در ادامه مدعي شد ســردار آزمون تمايــل دارد كه به تيم اسپارتاك مسكو برود. بشيكتاش تركيه پيش از اين اعالم كرده بود حاضر است براي جذب اين مهاجم ايراني دو بازيكن خودش به عالوه پول خوبي را بپردازد.

آزمون اما فعال بازيكن روبين كازان محســوب می شــود و همراه اين تيم در اردوی اتريش شــركت كرده. روبين كازان بعد از شكســت سنگين -4 صفر در آخريــن بازي تداركاتــي در اردوي اتريش در حالي به روســيه برگشت كه در جمــع بازيكنان ايــن تيم خبري از ســردار آزمون مهاجم مليپوش ايراني نبود.

ســردار كه در دوميــن بازي خود براي كازانيهــا در اردوي اتريش تنها بعــد از 11 دقيقه حضــور در زمين به دليل مصدوميت لنگان لنگان خارج شد و ديگر در هيچ كدام از تمرينات گروهي كازانيها ديده نشد چند ساعت زودتر از بازگشت كاروان روبين به روسيه با جت اختصاصي راهي پاريس شد.

اينكــه مليپــوش ايرانــي براي درمــان راهــي پاريس شــد يــا براي مذاكره بــا تيمهاي اروپايــي خواهان خود هنوز مشخص نيســت اما در اين بين رسانههاي روســي از تمايل سران باشــگاه روبيــن به فروش ايــن خريد جديد خبر دادنــد كه ميتواند روزهاي داغي را براي ستاره 22 ساله ايران رقم بزند. هنوز دليل پــرواز آزمون، آن هم با پروازی اختصاصی مشــخص نيست اما ايــن موضوع می تواند شــايعههای جديدی در مورد او و پيشــنهادهايش منتشر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.