پول داري بپرداز و برو نداري بمان و رقابت كن!

Iran Varzeshi - - فشار حامی مالی برای بازی سرخابیها با تركیب اصلی -

باشــگاه پرســپوليس موضع خود را در قبال مهاجم اين تيم كه سوداي لژيونر شدن دارد مشخص كرد. به دنبال مراجعات و تماسهاي متعدد مهدي طارمي با باشگاه، مبلغ فســخ قرارداد وي 4 ميليارد تومان تعيين شد. طارمي بــراي پرداخت اين مبلغ دو هفته زمان خواســت اما با پايــان يافتن اين زمان مبلغ توافقي تامين نشــد. طارمي كه بايد در تمرينات حاضر ميشد مجددا از باشگاه درخواســت مهلت كرد. در آخرين تماس محمودرضا فاضلي با طاهري كه روز گذشته انجام شد شــرايطي مطرح گرديد كه مورد توافق باشگاه نبود. مديران باشــگاه اعالم كردهاند طارمي فقط با پرداخت مبلغ توافقي به صورت نقد ميتواند جدا شــود. كادر فني هم ايدهها و برنامههاي خود را بر اساس نبود طارمي چيده و در حال تمرين و آمادهســازي تيم است. هر زمان طارمي پول فســخ را بپردازد ميتواند برود و اگر نپرداخت بايد برگردد و در سال منتهي به جام جهانــي، براي حضور در تركيب تيم با بقيه نفرات رقابت كند. در اين مدت هم از زمان پايان دو هفته مهلت تعيين شــده قبلــي، روزانه جريمهاي مطابق قــرارداد براي او لحاظ خواهد شــد. كادر فني در حال حاضــر برنامهاي براي جانشــيني طارمي ندارد و حتي در صورت ترانســفر طارمي به احتمال فراوان جاي او در فهرســت خالي ميماند تا در كوران رقابتها چنانچه در هر پستي به بازيكن نياز باشد بتوانند از سهميه آزاد اســتفاده كرده و حتي خارج از پنجره نقل و انتقاالت تركيب خود را ترميم كنند. با اين شرايط به نظر ميرسد باشگاه پرســپوليس خودش را درگير داســتان رفتن و ماندن طارمي نميكند و اين بازيكن است كه بايد در سال منتهي به جام جهاني هر چه زودتر تكليف خود را مشخص كند. اگر ماندني باشــد طبق اعالم مسووالن باشگاه پرسپوليس بايد هم جريمه شــود و هم روزهاي غيبت در تمرينات را جبران كند كه كار سختي است و اگر رفتني شد پرسپوليس پول خوبي دريافت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.