نوراللهی سه ماه دیگر در اختیار پرسپولیس

Iran Varzeshi - - فشار حامی مالی برای بازی سرخابیها با تركیب اصلی -

عالیشاه باید به ملوان یا فجرسپاسی برود

مهرعلی بارانچشمه رييس تربيت بدنی نيروهای مسلح در خصوص آخرين وضعيت اميد عاليشاه گفت: «او سرباز سپاه اســت و به همين دليل به تراكتورسازی رفت اما در اين باشــگاه به دليل محدوديتهايی كه به وجود آمد، نتوانست فعاليت كند و با صحبتی كه با مديرعامل اين باشــگاه داشتيم قرار بر اين شد تا شرايطی فراهم شود كه اين بازيكن در تيم ديگر نظامی فوتبالــش را ادامه دهد و به احتمال زياد بايد به ملوان و فجرسپاســی برود.» بارانچشــمه در خصوص نوراللهی هم گفت: «مسووالن باشگاه پرسپوليس مصرند كه اين بازيكن را در اختيار داشــته باشند اما 6 ماه از ســربازی اين بازيكن باقی مانده و اين فرصت برای او هم نبود كه بتواند در تراكتورسازی بازی كند. البته اين بازيكن كسری خدمت دارد و در آيندهای نزديك میتواند به فوتبالش در پرســپوليس ادامه دهد. اين بازيكن بايد اجازه دهد 3 ماه ديگر بگذرد تا آن وقت بتواند فوتبالش را در پرسپوليس ادامه دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.