فدراسيون فوتبال: اسدي استعفا داده بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضــا اســدي در ســمت دبيــر كلي فدراســيون فوتبال جــاي خود را به محمدرضا ســاكت داد اما هنوز مشــخص نيست نحوه كنار رفتن او از اين پست مهم در فدراسيون به چه شكل بوده است.

پيش از كنار رفتن رســمي اســدي خبرهايــي در بــاره اينكــه مهــدي تاج فشــارهايي را به او وارد كرده تا استعفاي خــود را تقديم رييس فدراســيون كند اما اســدي حاضر به اين كار نشده بود، وجود داشت.

به همين دليل افراد قدرتمند و بسيار نزديك به هم در فدراسيون، سناريوي كنار گذاشتن اسدي را به گونه ديگري نوشتند.

اين بار كارلوس كیروش و بيانيههاي تند او را اهرم فشــاري بر اســدي كردند. اهرمي كه ايــن بار جــواب داد و با آماده شــدن افكار عمومي و البته مصاحبه بسيار تند اســدي عليه سرمربي تيم ملي، اجراي نقشــه كنار گذاشــتن دبير كل فدراسيون فوتبال عملي شد.

پس از كنار رفتن اســدي از ســمت دبير كلي فدراســيون فوتبال، روي سايت فدراســيون فوتبال اطالعيهاي قرار گرفت كه در آن نوشته شده بود: «بدينوسيله اين فدراســيون به منظور جلوگيري از هرگونه اختالفات و ايجاد تنش در فضاي شيرين به وجود آمده فوتبال كه در سايه موفقيتهاي اخير فوتبال، فوتســال و فوتبال ساحلي به وجود آمــده و در جهت رفع هرگونه تنش زدايي به اطالع ميرســاند نظــر به اينكه جناب آقاي دكتر اســدي، دبير كل محترم فدراسيون از مدتي قبل تقاضاي كنارهگيري از ســمت دبيركل را داشته و در اين مورد با رياســت محترم فدراسيون فوتبال تفاهم گرديده است، بديهي است اين تصميم قبال گرفته شده و هيچگونه ارتباط با شرايط به وجود آمده در چند روز گذشــته نداشته و ندارد.»

نكته: فارغ از اينكه اسدی استعفا داده يا بركنار شده، متن بيانيهای كه روی سايت فدراسيون قرار گرفته را بخوانيد و از نحوه نگارش لذت ببريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.