جهانبخش: دوست دارم با هلند همگروه شويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در راه صعــود ايران به جــام جهاني ۸1۰۲ روســيه، عليرضا جهانبخش ســهم بسزايي در هشت ديدار گذشته ايران داشت و توانســت در نخســتين بازي اين تيم در تهران مقابل قطر يكي از دو گل شــاگردان كارلــوس كــيروش را به ثمر برســاند. او در ادامــه مســابقات هم هــر زماني كه از مصدوميت فاصله داشــت بــه صورت ثابت بــراي ايران به ميدان رفــت. جهانبخش با حضور در جام جهاني روسيه در 4۲ سالگي، دومين جام جهاني خــود را تجربه خواهد كرد. او در تيم باشگاهي خود هم توانست به فرم ايدهآل باز گردد و با ثبت ۰1 گل و ۰1 پاس گل يكــي از تاثيرگذارترين بازيكنان تيمش شود و همچنين مانند فصل گذشته از بهترين لژيونرهاي ايران باشد.

جهانبخــش در مورد پيشــنهادهايي كه به دستش رســيده و احتمال جدايي از آلكمار ميگويد: «راستش را بخواهيد حتي به ايــن موضوع فكر نكــردهام. تمام هدفم استراحت بود و زماني كه به هلند باز گردم اين موضوع را بررســي ميكنــم. احتمال اينكه از آلكمار جدا شوم بسيار كم است.»

جهانبخش درباره هدف اين فصل خود با آلكمار هم صحبت ميكند: «ما فصل قبل ليگ اروپا را از دســت داديم. هدف اصليام در اين فصل اين اســت كه تمام تمركزمان را روي ليــگ بگذاريــم و به يــك جايگاه خوب برســيم. متاســفانه در فصل قبل در جام حذفي هم در مرحله فينال شكســت خورديم و ميخواهيم در اين فصل جبران كنيم.»

جهانبخــش در 4۲ ســالگي ميتواند دومين حضــور در جام جهانــي را تجربه ميكنــد. اين مســاله ذهن او را مشــغول نكرده اســت: «من اصال به اين موضوع فكر نميكنم. هــر زماني كه به تيم ملي دعوت ميشــوم به اين فكر ميكنم كه به گونهاي بازي كنم تا بار ديگر در اردوهاي تيم ملي حاضر شــوم. تمام تالشــم بر اين است كه بهترين عملكرد را داشته باشم. خوشبختانه من در ســن خوبي راهي جام جهاني شدم. تالش ميكنم كه ســال آينــده در تركيب تيم ملي جاي داشته باشــم. انشاءا... اين روند خوب ادامه داشته باشد.» جهانبخش دوست دارد ايران در جام جهاني ۸1۰۲ با هلند همگروه شود: «اهل پيشبيني نيستم و اين كار را دوست ندارم اما اگر به عاليقم توجه كنم، دوست دارم با هلند ديدار كنيم. البته اين به شرطي اســت كه هلند مجوز حضور در جام جهاني را به دســت بياورد. جدال جالبي با اين تيم ميتوانيم داشــته باشــيم. هلند تيم بزرگي است. به هر حال دوست دارم با تيمي روبهرو شويم كه مردم از بازي با آن كشور لذت ببرند. اين موضوع از همه چيز مهمتر است و در دوره گذشته بازي با آرژانتين بسيار جذاب بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.