حقيقي با شكست شروع کرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

درواز ‌هبــان‌ايراني‌تیم‌ اتلتیک‌ اسكیلستونا‌ سوئد‌ اولین‌بازي‌رســمي‌خود‌را‌ براي‌ تیــم‌ جديدش‌ انجام‌ داد.

‌علیرضــا‌حقیقي‌چند‌ ماه‌پیش‌و‌با‌شــروع‌لیگ‌ برتر‌فوتبال‌سوئد‌قراردادي‌ را‌بــا‌باشــگاه‌اتلتیــک‌ اسكیلستونا‌ ســوئد‌ امضا‌ كرد‌ كه‌ به‌ دلیل‌ مصدومیت‌ نتوانست‌از‌ابتداي‌لیگ‌اين‌ تیم‌را‌همراهي‌كند.

‌ درواز‌هبان‌ ايراني‌ اين‌ تیم‌ســوئدي‌پس‌از‌انجام‌ عمــل‌جراحــي‌روي‌پاي‌ خود‌ در‌ آلمان‌ و‌ پشت‌ سر‌ گذاشــتن‌ دوران‌ نقاهت،‌ پیش‌ از‌ پايان‌ نیم‌فصل‌ اول‌ لیگ‌ ســوئد‌ به‌ تمرينات‌ اسكیلستونا‌ بازگشت‌ و‌ در‌ هفته‌ چهاردهم‌ لیگ‌ سوئد‌ توانست‌اولین‌بازي‌خود‌را‌ براي‌اين‌تیم‌انجام‌بدهد.

‌ اسكیلستونا‌ كه‌ پیش‌ از‌اين‌9‌شكســت‌و‌چهار‌ تساوي‌كســب‌كرده‌و‌82‌ گل‌خورده‌بود‌تا‌در‌انتهاي‌ جدول‌قرار‌بگیرد،‌در‌اولین‌ بــازي‌رســمي‌درواز ‌هبان‌ ايراني‌خود‌نیز‌با‌نتیجه‌يک‌ بر‌صفر‌مقابل‌تیم‌باالنشین‌ سیريوس‌شكست‌خورد.

‌به‌اين‌ترتیب‌درواز ‌هبان‌ سابق‌كشورمان‌كارش‌را‌با‌ شكست‌شــروع‌كرد‌اما‌به‌ نظر‌ مي‌رسد‌ حقیقي‌ بتواند‌ روزهــاي‌بهتــري‌در‌اين‌ كشور‌ داشته‌ باشد‌ و‌ تاثیر‌ مثبتي‌ در‌ بازي‌هاي‌ تیمش‌ بگذارد.

‌اين‌ملي‌پوش‌ســابق‌ تیم‌ ملي‌ كشورمان‌ امیدوار‌ اســت‌با‌درخشش‌در‌اين‌ تیم‌ سوئدي‌ بتواند‌ دوباره‌ به‌تیم‌ملي‌بــاز‌گردد،‌هر‌ چند‌ او‌ براي‌ رســیدن‌ به‌ تیم‌ملي‌كار‌ســختي‌دارد‌ و‌تالش‌او‌ممكن‌اســت‌با‌ وجود‌ برخي‌ دروازه‌بان‌های‌ حاضر‌ و‌ آماده‌ و‌ ملي‌پوش‌ كشورمان،‌بي‌نتیجه‌بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.