شايد تيم اميد با تراکتور بازی نكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين اخوت در مورد وضعيت تيم ملي اميد، اينطور حرف ميزند:«وضعيت تيم ملي اميد خوب است. تمرينات برگزار ميشود و در حال فراهم كردن شرايط براي اعزام تيم هســتيم.» او در مورد وضعيت بازيكنــان نفت تهران، ميگويد: «همانطور كه در اخبار اعالم شده قرار است دو بازيكن به اردوي تيم اميد اضافه شــوند.» اخوت در رابطه با اينكه بازيكنان اســتقالل و پرسپوليس چه زماني به اردو اضافه ميشــوند، اينطور توضيح ميدهد: «در تماسي كه با مديران استقالل و پرسپوليس گرفته شده آنها اعالم كردند بازيكنانشان به زودي به ايران ميآيند تا به اردوي تيم اميد اضافه شوند.» او اشارهاي به دومين ديدار دوستانه تيم ملي اميد، دارد: «همانطور كه از قبل گفتيم ۰۲ تير به مصاف تراكتورســازي ميرويم اما با توجه به شرايط موجود شايد بازي دومي برگزار نكنيم.» برنامه‌بازی‌های‌مقدماتي‌جام‌جهاني پنج‌شنبه‌9/6/69 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: ۰۳:51 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

96/6/14‌هبنش‌هس ايران ...................................................... سوريه، ساعت: ۰۳:۰۲ قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.