کامراني فر: تاج رييس کميته داوران بوده و شرايط را ميداند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســن كامرانيفر در مورد برگزاري مراســم تجليــل از داوران اينطور حرف ميزند: «در مراســم برترينها از بيش از ۰4 داور و كمك داور تجليل شــد. بيش از ۰4 داور و كمــك داور مــورد تجليــل قــرار گرفتند كه اين كار با حمايت حامي مالي داوري انجام شد. ما همچنين سعي كرديــم كالسهــاي آموزشــي خوبي را برگزار كنيــم و برنامههايي كه مدنظرمان است اجرايي شــود.» او در مورد اعتراض فغاني به دســتمزد پاييــن داوران معتقد است: «فدراسيون فوتبال تمام تالشش را ميكند بهترين شــرايط براي داوران رقم بخورد. مهدي تاج زمانــي رييس كميته داوران بــود و كامــال به شــرايط داوران آشناست.» كامراني فر حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «برخي از داوران مصدوم و محروم شدهاند كه ما طبق آييننامه در ۶ تا ۸ هفته از شــروع ليــگ برتر ميتوانيم از آنهــا آزمايش مجدد بگيريــم. اگر اين داوران در ايــن آزمايش هم نتوانند موفق شــوند در آن صــورت در نيمفصل از آنها آزمايش گرفته خواهد شــد.» او در مورد اينكه در ابتداي ليگ با كمبود داور مواجه نخواهيد شد، ميگويد: «ما داوران جوان و خوبي داريم. ايــن داوران جوان و جوياي نام بازيهاي هفتههاي ابتدايي را ســوت خواهند زد و اميدوارم مثل فصل گذشــته داوران جــوان از اين ميدان هم ســربلند بيرون بيايند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.