جايي براي غريبهها نيست

غريبه ستيزي در فوتبال ايران هميشه يك درد مزمن بوده است. از ديرباز تاکنون فوتبال ايران نسبت به غريبهها يك نگاه بدبينانه و گارد داشته و هميشه بيگانهها را به چشم يك غريبه ميديده. انگارهاي که در فوتبال ايران سكه رايجي دارد. فوتبالي که هميشه با مستشاران خارجيا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - ‪Aisan Saeedi‬

اين نــگاه در ميان بازيكنــان اما داغتر و بيشتر است. معموال بازيكنان بيشتر از مربيان قرباني اين تفكر رايج در فوتبال ايران هســتند چه آنكه يك فوتباليست جزيي از كل محسوب ميشــود و موفقيــت آن در يــك مجموعه تا حد بسياري بســته به عملكرد مجموعه تيم و ســاير بازيكنان دارد. بازيكنان داخلي به رغم همه مشــكالت ريز و درشت و اختالفات نهان و آشــكار در قبال بازيكنان خارجي يك اتحاد نامريي دارند و به سختي آنها را در جمع خود ميپذيرند و حاضر به همكاري با آنها ميشوند. براي بازيكنان اين فوتبال، خارجيها حكم هوو را بازي ميكنند و همين نگره ســبب شده تا كمتر بازيكن خارجي با خاطره خوش از فوتبال ايران برود.

اين قانون در فوتبــال ايران كمتر تبصره و اســتثنا دارد. حتي در پرســپوليس بهعنوان تيمي كه يك سرمربي خارجي شناخته شده را باالي سر خود ميبيند و در يكي دو فصل اخير همدلي و اتحاد بازيكنان و روابط صميمانهاش زبانزد همــگان بوده. با وجود اين در اين جمع صميمانه ظاهرا جايي براي خارجيها نيست.

در فصل گذشــته پرسپوليس سه بازيكن خارجي داشت، رادوشويچ دروازهبان كه ذخيره دائمي بيرانوند بود و پريموف و پلي يانســكي اوكرايني كه آنقدر بي كيفيت بودند كه نيازي به مقاومت مقابل آنها نبود.

اما دو فصل پيش پرســپوليس بيش و كم طعم تلخ ايــن بيگانه ســتيزي را لمس كرد. جايي كه جري بنگســتون مهاجم هندوراسي در مجموعــه اين تيم حاضر بــود و بي مهري و بــي اعتنايي به او كار را به جايي رســاند كه اين مهاجم آرام و ساكت بيش از يك فصل در مجموعه سرخها دوام نياورد.

بنگســتون در خط حمله رقيبــي به نام مهــدي طارمي داشــت، رقيبي كــه به رغم حاشــيهها و گل نزنيهايــش مهاجــم اول پرسپوليس محسوب ميشد و بنگستون براي حضور در تركيب اصلــي بايد با طارمي رقابت ميكــرد. يك رقابت نابرابر كه البته با توجه به رفقاي نزديك طارمي در تركيب تيم هميشــه به ســود مهاجم ايراني تمام ميشد. بنگستون هر بار كه در تركيب اصلي قرار گرفت نمايشي موثر و در خدمت تيم داشت اما رفقاي طارمي ترجيح ميدادند كه اين نمايش خيلي به چشم نيايد تا جايگاه رفيق شفيقشــان در تيم دست نخــورده باقي مانــده و متزلزل نشــود. جري در پرســپوليس هرگز گزينه پاس دادن براي هافبكهاي پرســپوليس به شــمار نميرفت و توپهايي كه هيچ گاه مگر در شرايط اضطرار به بنگســتون نميرسيدند، سبب شد تا پس از يك فصل موفق در تركيب پرسپوليس، او رفتن را به ماندن ترجيح دهد و عطاي حضور در پرسپوليس را به لقايش ببخشد.

بعد از يــك فصل آرام و بدون حاشــيه در فصل گذشته كه نتيجه حضور رقيب بي كيفيت و هميشه نيمكت نشيني به نام والديمير پريموف اوكرايني بود، حــاال در فصل جديد يك مهاجم تازه وارد آمده، مهاجمي كه يك فصل درخشان را در ليگ برتر ايران تجربه كرده و جزو بمبهاي فصل نقل و انتقاالت محسوب ميشود. مهاجمي كه فصل گذشته بعد از مهدي طارمي، نايب آقاي گل ليگ برتر بود و حاال در پرســپوليس اميدوار به درخشش فصل گذشته است.

گادوين منشــاي نيجريهاي بي ترديد يكي از مهمتريــن و بهترين خريدهاي پرســپوليس در تابستان محسوب ميشود. مردي كه آمده تا يك رقيب قدرتمند براي مهدي طارمي باشــد و در كنــار آقاي گل فصل گذشــته خط حملهاي غيرقابــل مهار را براي ســرخها بســازد. اگرچه مهدي طارمي هفته هاست كه ساز جدايي كوك كرده و خواســتار جدايي از پرســپوليس است و ميخواهد آرزوهايش در قاره ســبز را جستوجو كند اما اگر طارمي به ماندن رضايت دهد، آنگاه حضور توامان او و منشــا در تركيب پرسپوليس ميتواند يك تهديد بزرگ براي سرخها باشد و به جاي همه روياهاي جذاب، نتيجه معكوس دهد.

روحيه خارجي ستيزي بازيكنان پرسپوليس و البته رابطه صميمــي و نزديك مهدي طارمي با رفقــاي همپيمانش به ويــژه در خط هافبك ميتواند دوباره ســناريوي دو فصل پيش را براي پرســپوليس تكرار كند و نظير همان اتفاقي كه براي جري بنگســتون افتاد براي گادوين منشا نيز رخ دهد.

بدون ترديــد در صورت ادامه حضور مهدي طارمي او مهاجم اصلي و شماره يك پرسپوليس خواهد بــود كه به خوبي از ســوي هافبكهاي تيمش كــه اتفاقا با او رابطــه نزديك و عميقي دارند، حمايت خواهد شــد و گادوين منشا قطعا در حاشــيه قرار خواهد گرفت و همين ميتواند يــك تهديد بزرگ و خاموش براي پرســپوليس باشد، به ويژه كه منشا مثل بنگستون آرام و بي حاشيه نيست.

هميــن حاال و در حالي كــه هنوز وضعيت مهدي طارمي مشخص نيست، از اردوي اوكراين اخبــار نااميدكنندهاي به گوش ميرســد. گفته ميشــود يكي از صميميترين دوستان طارمي در پرســپوليس با منشــا رابطه خوبــي ندارد و به او نيز پــاس نميدهد و همين بــي اعتنايي آشــكار او با واكنش منشــا روبهرو شده. در اين ميان برانكو ايوانكوويچ بهعنوان سرمربي و البته كريم باقري بهعنوان بزرگتر تيم نقشي كليدي و تعيين كننده دارنــد. برانكو بايد حمايت تمام و كمال از مهاجم تازه وارد داشــته باشد و به ساير بازيكنان بفهماند كه منشا تحت حمايت كامل او اســت؛ رفتاري كه ظاهرا برانكو با فراست آن را انجام داده و براي اينكه نقش منشا را در تيمش مشخص كند در حضور بازيكنان اعالم كرد از اين پس گادوين ضربات پنالتي و ايســتگاهي پشت محوطه جريمه را خواهد زد.

در كنار برانكو كريم باقري نيز نقشي كليدي دارد و بهعنوان بزرگتر و فردي كه بازيكنان از او حرف شــنوي دارند، بايد با صحبت با بازيكنان آنها را مجاب و متقاعد كند كه در يك مجموعه بزرگي مثل پرســپوليس موفقيــت تيمي بر هر چيز ارجح خواهد بود و پرسپوليس از همه نامها و ستارهها بزرگتر اســت و بازيكنان به باشگاهها متعهد و مديوننــد. آنها بايــد رفاقتها را براي بيرون زميــن بگذارند و درون زمين بدون توجه به نامها و رابطهها به موفقيت تيم فكر كنند. اين تنها راه خاموش كردن نطفه اختالف و تفرقه در تيم است. تهديدي كه ميتواند تمام اميدواريها را باطل كرده و به پرسپوليس ضربه بزند.

بدون ترديد در صورت ادامه حضور مهدي طارمي او مهاجم اصلي و شماره يك پرسپوليس خواهد بود که به خوبي از سوي هافبكهاي تيمش که اتفاقا با او رابطه نزديك و عميقي دارند، حمايت خواهد شد و گادوين منشا قطعا در حاشيه قرار خواهد گرفت و همين ميتواند يك تهديد بزرگ و خاموش براي پرسپوليس باشد، به ويژه که منشا مثل بنگستون آرام و بي حاشيه نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.