مصدوميت اميري نگران كننده نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ميثــم عليپور فيزيوتراپ باشــگاه پرســپوليس در خصــوص وضعيــت مصدومان اين تيــم در اردوي اوكراين گفت: «كمال كاميابينيا خوشــبختانه وضعيــت خيلــي خوبــي دارد و كنار بازيكنــان تمرين ميكنــد. او آرام آرام در درگيريها و تمرينات سخت حاضر ميشــود هرچند كه بازيكنان هواي او را دارند. ايــن موضوع به صورت كنترل شــده اتفاقــات درون بــازي را براي او كــم میكند تا بتواند از آســيب مجدد جلوگيري كند. البته تقويت عضالت او هنوز مانده اما پيش بيني ميكنم كه از ۲ هفته ديگر بتواند به صورت كامل در مسابقات شركت كند.»

وي درباره وضعيت محمد انصاري هم گفت: «او به تمرينات گروهي اضافه شــده اما درد خيلي كمي دارد و هنوز شــرايط حضور در مســابقه را ندارد اما ميتواند بــه صورت كامل با تيم تمرين كنــد. او هم نهايتــا از 4 روز ديگر كنار ســاير بازيكنان در مسابقات و تمرينات شركت میكند.»

فيزيوتراپ باشــگاه پرسپوليس در خصــوص وضعيت اميري هــم توضيح داد: «متاســفانه او چند روز پيش درد شــديدي از ناحيه كمر داشت، براي او اينجــا ام آر اي گرفتيم و آســيبي در قســمت ديســك كمر او ديده شد اما خوشــبختانه آسيبش طوري نيست كه اعصاب او را تحريك كرده باشــد. بايد يكسري تمرينات را براي هميشه انجام دهد اما خوشــبختانه دردش نسبت به اوايل ۰۷ درصد كمتر شــده اســت. او االن تمرينات تقويتي كمر و آب درماني انجام ميدهد. از امروز (يكشــنبه) نرم دوي دور زميــن را آغاز كــرد اما بايد مرحلــه به مرحلــه جلو بــرود و نبايد عجله كرد و ميتوانم بگويم خوشبختانه آسيبديدگي او نگران كننده نيست.»

بديــن ترتيــب احتمــال بــازي كاميابينيا مقابل اســتقالل وجود ندارد و بعيد است برانكو در خصوص انصاري هم ريســك كند. وضعيــت اميري هم مبهم است و بعيد به نظر ميرسد براي شهرآورد شرايط بازي پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.