پنجعلي: بی شک جاي طارمي پر ميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد پنجعلــي در واكنــش بــه كشــمكشهاي چند روز اخير ميان طارمي و باشگاه پرســپوليس گفت: «شرايط چند هفته اخير نشــان ميدهد كــه دل مهدي طارمي با پرســپوليس نيســت و او ميخواهد جدا شود. طارمي در تمرينات هم شــركت نميكند و هر طور كه شــده قصد جدايــي دارد. اگر او بماند قطعــا نميتوانــد عملكرد خوبــي در اين تيم داشته باشد، چون دلش با پرسپوليس نيست. با اين اوضاع باشگاه بايد شرايط را براي جدايي او فراهم كند و البته در اين بين منافع پرسپوليس هم مهم است.» آيا پرسپوليس با جدايي طارمي دچار مشكل نخواهد شــد؟ پنجعلي ميگويد: «در گذشــته هم بازيكنان زيــادي از اين تيم جدا شــدهاند و اتفاق بدي نيفتاده است. قطعاً جاي طارمي هم در پرسپوليس پر ميشود. در فوتبال ايران اســتعدادهاي زيادي وجود دارند كه ميتوان از آنها اســتفاده كــرد. به نظر من بهتر اســت كه طارمــي روي جدايي فكر كند و شــرايطش را تغيير دهد. اگر او با اشتياق در پرسپوليس بماند ميتواند از بازيهاي آسيايي و ملي بهعنــوان يك ويترين اســتفاده كند و بيشــتر موفق شــود.» كاپيتان سابق تيم ملي درباره بيانيه كارلوس كيروش عليه اسدي هم گفت: «ادبيات و رفتار كيروش مناســب نبود. اين اولينبار نيست كه او به مقامات فدراسيون توهين ميكند و قبال هم چنين كاري را انجام داده است. كيروش با برانكو و برخي از مربيان هم مشــكل داشــت و وقتي ميبيند كه با او برخوردي صــورت نميگيرد چنين رفتارهايي انجام ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.