آدام همتي بي سر و صدا پرسپوليسي شد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالي كه بازيكنــان جوان تازه وارد پرســپوليس (كه از تيــم اميد به تيم اصلي رســيدند) به خاطر مشــكل ويزا نتوانستند به اوكراين بروند اما يك چهره ناآشــنا در تيم فعلي و در اردوي سرخها حضور دارد.

اين بازيكن آدام همتي اســت كه از اولين روز شــروع تمرينات اين فصل همــراه پرســپوليس بــوده و حاال در اوكراين بهســر ميبرد. اين بازيكن 1۲ ساله كه در پست هافبك بازي ميكند ســابقه حضور در تيم تورنتــو كانادا را داشــته و احتماال به خاطر اقامت خارج از كشــورش راحت ويزا گرفته اســت. همتي نــوه ســعيد راد بازيگر معروف سينماست كه زمستان سال گذشته هم در تمرينات شركت كرد اما برانكو او را نپســنديد. جالب اينكه از دو ماه پيش بحث اضافه شــدن اين بازيكن جوان به پرســپوليس بوده و خبر از عقد قرارداد دوساله با باشــگاه به گوش ميرسد. به هر حال از آنجايي كه حساسيت زيادي نســبت به بازيكنان ليســت پايه وجود ندارد بعيد نيســت اين بازيكن بي سر و صدا به عضويت پرسپوليس درآمده و قرارداد بسته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.