نعمتی؛ نسخه بي سر و صدا و کارآمد سروش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

البته كه ســروش رفيعــي بازيكن شــاخص و كاملي بــود امــا آنقدر كه دربــارهاش صحبــت ميشــد بــراي پرســپوليس در حد يك ستاره كار نكرد و بعد از شش ماه اين تيم را ترك گفت. حاال پرسپوليس سيامك نعمتي ۳۲ ساله را به جاي سروش رفيعي 8۲ ساله جذب كرده. بازيكني كه هم در چپ و راســت خط هافبك و هــم در خط حمله بازي ميكنــد و از اين نظر نســبت به رفيعي مزيت دارد. البته نعمتي به اندازه رفيعي گزينه هيجــان انگيزي نيســت و نامي دســت و پا نكرده اما بعد از درخشــش در پيكان و استعدادي كه دارد ميتواند شــرايط پرسپوليس در فاز حمله را بهتر كند. نعمتي در بازي تداركاتي با اميدها كه اولين بازياش براي پرســپوليس بود نمايش اميدوار كنندهاي داشــت و گل هــم زد. او در بازي بــا كولوس اوكراين باز هم در تيم ذخيرهها بود و بعيد است از ابتداي اين فصل بازيكن ثابت سرخها باشــد اما با اين روال و چنانچه نيمكت پر و پيمان فصل جديد را پيش چشــم بياوريم شــايد او اوليــن گزينه تعويض برانكــو براي تغيير جريــان بازي در فاز حمله حداقل در هفتههاي ابتدايي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.