خرونينخن قيد طارمي را زد؛ قيمت زالتان ايراني باالست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

چند روز پيش يكي از رســانههاي هلنــدي خبــر داد خرونينخن وضعيت مهــدي طارمــي را زير نظــر دارد و در صورت مهيا بودن شرايط به دنبال جذب بازيكن 4۲ ساله پرسپوليس است. اكنون سايت هلندي ‪»boerenmacht. nl«‬ مدعي شــده باشــگاه خرونينخن كه از خريد مهدي طارمي نااميد شــده، سراغ جذب مهاجم هلندي تيم آلســوند نروژ رفته اســت. اين ســايت هلندي نوشت: «از منابــع مختلف شــنيديم كه هدف اول خرونينخن در فصل نقل و انتقاالت تابســتان جاري براي خط حمله مهدي طارمــي بود امــا مذاكره بيــن طرفين بــه دليل قيمت درخواســتي باالي اين مهاجم ايراني، نيمهكاره مانده است. اين در حالي است كه چندين باشگاه يوناني قدرت مالي بهتري بــراي خريد زالتان ايراني دارند. به همين دليل خرونينخن نظــرش را معطوف به جــذب ولدويك كرده است.»

الرس ولدويك، مهاجم 5۲ ســاله تيم آلســوند هم در پي شكســت ۳ بر صفر شــنبه شــب اين تيم مقابل مولده در ليــگ نروژ گفت كه هفته آينده براي امضاي قرارداد با يك تيم هلندي خوب به اين كشور سفر خواهد كرد. رسانههاي نروژي خبر دادهاند اين مهاجم هلندي به تيم خرونينخن خواهد پيوســت و با اين باشگاه به توافق نهايي رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.