برانكو، محرمي را به تيم اميد نميدهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با آنكه سرپرســت تيم ملي اميد مــدام در مصاحبههايش اعالم ميكند بازيكنان عضو استقالل و پرسپوليس به زودي به ايران برمي گردند اما حداقل در مورد پرســپوليس و صادق محرمي فعال خبر خاصي نيست و او در اوكراين به تمريناتش ادامه ميدهد. مســووالن باشگاه پرســپوليس در اوكراين برانكو را در جريان تهديد محمدرضا ســاكت در مورد عدم حضور مليپوشــان اميد در تمرينــات ايــن تيــم و احضار اين نفــرات به كميته انضباطي گذاشــتند اما با اين حال ســرمربي سرخپوشان از موضع خود عقبنشــيني نكرد. برانكو تأكيد كرده كه محرمي تا پايان اردوي اوكراين در محل اردوي تيمش بماند تا تمرينات آمادهســازي را به طور كامل پشتسر بگذارد. با اين شرايط بايد ديد فدراســيون فوتبال و سازمان تيمهاي ملي چه واكنشي به اين تصميم برانكو و عدم حضور محرمــي در اردوي تيم اميد خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.