42تير سفر به آلمان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليســيها كه مثل فصل گذشته راهي اوكراين شــدهاند تــا در كمپ كيف اردوي آمادهسازي خود را براي فصل جديد برگزار كنند، با توجه به برنامه اعالم شــده، روز 4۲ تيرماه راهي آلمان خواهند شــد تا در مقابل استقالل قرار گيرند. در اين زمينه قرار اســت گذرنامه بازيكنان براي دريافت رواديد آلمان ارســال شــود و حامي مالي باشگاه مســائل مربوط به اسكان و ترانزيت اين ديدار را برعهده گيرد. البته مســووالن پرســپوليس با توجه بــه ناهماهنگيهاي شــكل گرفته هنوز از برگــزاري اين ديدار مطمئن نيستند و برانكو برنامههاي خود را در اردوي اوكراين پيش ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.