موافقت مانچيني با درخواست االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يك ســايت پرتغالي از موافقت سرمربي سرشناس زنيت براي جدايي هافبك برزيلي از اين تيم خبر داد. به گزارش سايت »ojogo« پرتغال، روبرتو مانچيني، سرمربي سرشناس اين فصل تيم زنيت ســن پترزبورگ روسيه براي رفتن مائوريسيو جونيور، هافبك برزيلي اين تيم به تيم االهلي عربستان موافقت كرد. پيش از اين هافبك برزيلي زنيت پيشــنهاد رســمي باشــگاه ســعودي را پذيرفته بود و تنها به اجازه باشــگاه روســي نياز داشت كه با موافقت مانچيني مانعــي براي انتقال اين بازيكن به االهلي وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.