رادو آماده تمديد قرارداد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

طي ســفري كه مديربرنامههاي كروات رادوشويچ به تهران داشت و پس از نشست او با مسووالن باشگاه پرسپوليس، قرارداد جديد اين دروازهبان آماده شــد و قرار اســت بعد از بازگشــت پرســپوليس از آلمان اين قرارداد توســط رادوشــويچ و علياكبر طاهري امضا شود. رادوشــويچ فصل گذشته به پرسپوليس آمــد و تا پايان فصل پيش رو با اين باشــگاه قرارداد دارد اما قرارداد جديد او براي دو فصل آينده (ليگهاي هجدهم و نوزدهم) است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.