پروفسور شاکي از بی نظمیهای شهرآورد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعــد از ارســال نامه مهــدي تاج به فدارســيون فوتبال آلمان بســياري بازي اســتقالل – پرســپوليس در اين كشور را قطعي دانستند اما به نظر ميرسد تا زماني كه جزييات اين بازي رســما و كامل اعالم نشــود نميتوان روي برگزاري اين ديدار حســاب صد درصدي كرد. همين مساله برانكو را عصباني كرده و او همچنان منتظر قطعي شدن يا لغو اين مسابقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.