صادقي: تيمهاي پایه اولویت ما براي استفاده از مربي خارجي است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرست نايب رييس بانــوان فدراســيون واليبال ميگويــد فرصت كمي براي برگــزاري اردو داشــتيم اما همه تالشمان را براي كسب بهترين نتيجه خواهيم كرد. فريبا صادقي سرپرست نايب رييس بانوان فدراســيون در تمرين روز گذشته تيم ملي بانوان حاضر شد و درباره اين اردو گفت: «به دليل حضور بانك سرمايه در مســابقات جام باشگاههاي آسيا و با توجــه به اينكه بخش اعظم مليپوشــان در اين تيم حضور داشتند، فرصت كمي براي برگزاري اردو داشتيم اما از هيچ تالشي براي كسب بهترين نتيجه در مســابقات قهرماني آســيا دريغ نخواهيم كرد.» سرپرســت نايب رييس بانوان فدراسيون با توضيح وضعيــت برگزاري اردوي برون مرزي ادامه داد: «ما از فدراسيون ويتنام درخواست چهار بازي تداركاتي داشــتيم تا مليپوشــان براي مســابقات قهرماني آسيا آماده شــوند. قرار است 16 بازيكن 29 تير به ويتنام اعزام شــوند. در اين فرصت امــكان جذب مربي خارجي نداشــتيم به همين دليــل با توجه به سياســت فدراســيون براي جوانگرايي در بحــث فنــي از مربيان داخلــي اســتفاده كرديــم ضمن اينكه مشــاوران فني آقا نيز با توجه به ســابقهاي كه دارند ميتوانند به مربيان جوان كمك كنند.» او ادامه ميدهد: «اولويــت ما براي آينده و در تيمهاي پايه اســتفاده از مربي خارجي اســت. اگــر بتوانيم هم براي بزرگســاالن و هم پايه مربــي خارجي بگيريم كه ايدهآل اســت اما اگر نشد از مربي خارجي براي تيم پايه استفاده ميكنيم.» صادقي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود گروه ســخت ايران آيا ميتوان انتظار صعود داشت يا خير گفت: «تايلند تيمي قوي اســت و ســالها عنوان قهرماني و نايب قهرماني را داشــته اما چين تايپه حريفي است كه در شرايطي آنها را بردهايم و در شرايطي هم باختهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.