شجاعي: کمتر از 45 روز فرصت داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مشــاور تيــم ملــي واليبــال بانــوان ميگويد فكر ميكنم در يك ســال آينده ميتوانيم نيمنگاهي به حضــور در جمع 4 تيم برتر داشته باشيم. مصطفي شجاعي مشــاور فني تيم ملي واليبــال بانوان درباره حضورش در كنار اين تيم ميگويد: «كمتر از 20 روز است كه مسووليت اين تيم را برعهده گرفتهايم و زمان ميبرد تا تغيير ذهني و تاكتيكي در تيم بانوان داشته باشيم.»

او ادامه ميدهد: 15« مرداد براي شركت در مســابقات قهرماني آسيا راهي فيليپين ميشويم كه كمتر از 45 روز فرصت داشتيم تا تيم را آماده كنيم اما موضوع اينجاســت كه ما هنوز اين باور را نداريم كه ميتوانيم در جمع 4 تيم برتر آســيا قرار بگيريم.»

مشــاور فنــي تيم ملــي بانــوان همچنين ميگويــد: «يك دهــه قبل در تيم مــردان هم شــرايط همين بود اما االن برعكس شــده است. االن اگر تيمهــاي ژاپن و چين بتوانند يك ســت از ايران بگيرنــد موفق محســوب ميشــوند. من به حمايت دكتر داورزني خوشــبين هســتم و فكــر ميكنــم ميتوانيــم در ‪3 2،‬ ســال آينده با تزريق نيروي جوان تغيير تاكتيك زياد و قابل توجهي داشــته باشيم.» شــجاعي به گروه ايران در رقابتهاي پيش رو اشــاره ميكند: «در گروه نسبتا سختي قرار داريم، تايلند از قدرتهاي برتر آسياست و چين تايپه نيز در بيشتر مواقع ايران را شكســت داده است. هدف ما رشد و موفقيت تيم اســت. بعد از فيليپين، 29 شهريور در مسابقات انتخابي قهرماني جهان شركت ميكنيم. در آنجا شايد تغييرات بيشتري داشته باشيم. فكر ميكنم در يك سال آينده ميتوانيم نيمنگاهي به حضور در جمع 4 تيم برتر داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.