منت پاسور 38 ساله بر سر تيم سرمايه!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پاســور لهســتاني تيم واليبال بانك ســرمايه ميگويد به تيم ملي لهســتان براي بازيهاي ليگ جهاني دعوت شدم اما به خاطر بانك سرمايه به آنهــا جواب منفــي دادم. لوكاس ژيگالدو، پاسور سابق تيم ملي واليبال لهستان كه مدال طالي ليگ جهاني 2012 را در كارنامه دارد قرارداد خود را با بانك سرمايه تمديد كرد.

اين پاســور با تجربه درباره اين تصميمش و ماندن در بانك ســرمايه ميگويــد: «چند پيشــنهاد از اروپا داشــتم كه نميتوانم نام آنها را فاش كنم. حتي براي بازي در ليگ جهاني، از سوي تيم ملي لهستان هم دعوت شدم اما به دليل مسابقات آسيايي با باشگاه بانك ســرمايه به آنها جواب منفي دادم.»

ژيگالدو در آســتانه 38 سالگي اين حرفها را ميزنــد و به چندين پيشــنهاد اروپايياش اشاره ميكند! پيشــنهادهايي كه در صورت وجود، نيمي از دستمزد سرمايه را هم به او نميدادند!

در مورد تيم ملي لهســتان هم دي جورجــي پس از نشســتن روي نيمكت لهســتان حدود سي نفر را به اردو دعوت كــرد كه ژيگالدو يكي از آنهــا بود! به طور قطع لهســتاني كه بازيكــن جوانانش را به تركيب اصلي ميآورد و درژيسكا را در پست پاسور دارد، جايي براي ژيگالدو 38 ساله در تركيبش ندارد.

او ادامــه ميدهــد: «وقتــي در آستانه تمديد قرارداد با بانك سرمايه قرار گرفتم، متوجه شــدم كه ميالد عباديپور به اسكارا بلچاتوف لهستان رفته است. به علت مديريت و انعطاف، اين باشگاه بسيار خوب بوده و مربي، بازيكنان خوبي را استخدام ميكند.»

حاال چــرا ژيگالدو خــودش به همين باشــگاههاي خوب لهســتاني نميرود و پيشنهادهاي خوب اروپايي را نميپذيــرد؟ چــون همانطور كه گفته شــد و اتفاقا خودش هم مدتي پيش به آن اشاره كرده بود، پولي كه بازيكنــان در ايران ميگيرند، حداقل دو يا بلكه ســه برابر پولي اســت كه باشــگاههاي اروپايي به آنها ميدهند و براي همين اســت كه ترجيحشان ماندن و بازي كردن در ايران اســت. خــود ژيگالدو هم حــاال يادش رفته كه مدتــي پيش چه حرفــي زده و نميگويد كه پيشــنهاد بانك سرمايه خيلي بهتر از ساير تيمها بود و با 38 سال ســن جايي در تيم ملي و ليگ جهاني ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.